AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022)

Deset let občanského zákoníku
Jan Dvořák, Miroslav Sedláček

Očekávání jednoty v soudním rozhodování? K § 13 občanského zákoníku
Tomáš Holčapek, Petr Šustek

Svéprávnost v občanském zákoníku a její recentní vývoj
Dita Frintová, Ondřej Frinta

Právo ochrany spotřebitele v systému soukromého práva
Jan Hurdík

Odporovatelnost právních jednání zkracujících věřitele dle občanského zákoníku a insolvenčního zákona – procesní aspekty
Petr Smolík

Vybrané instituty rodinného práva po 10 letech platnosti nového občanského zákoníku
Renáta Šínová

Společné jmění manželů v judikatorní retrospektivě – aneb stručný příspěvek k problematice kontinuity dřívější rozhodovací praxe v poměrech stávající úpravy
Jindřich Psutka

Právní jednání rodiče při správě jmění dítěte aneb jak otočit podstatu a účel zákona o 180°
Michaela Zuklínová

Držba v novém pojetí
Michael Zvára

Dědické právo po přijetí občanského zákoníku a reflexe vybraných nových aspektů dědického práva v řízení o pozůstalosti
Alena Macková, Tomáš Střeleček

Soudní kontrola nepřiměřených (zneužívajících) ujednání z úřední pravomoci
Silvia Vyskočilová

Nájomné bývanie v postmodernej dobe
Denisa Dulaková Jakúbeková

Stavba jako předmět díla v občanském zákoníku
Tomáš Pohl, Miroslav Sedláček

Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem
Peter Vojčík

Generální prevenční povinnost v systému deliktního práva
Anežka Janoušková

Ako ďaleko sme si ešte blízki (na príklade rozhodovania o nemajetkovej ujme na zdraví)
Anton Dulak

Sedláček, Miroslav – Střeleček, Tomáš a kol. Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním. Speciální problémy
Klára Hamuľáková

Zastoupení člena společenství vlastníků jednotek na zasedání shromáždění
Tomáš Dvořák

Current Problems of the Impact of Gender Equality in the Administration of Justice in Ukraine
Taras Z. Garasumiv, Viktoriia Z. Chornopyska, Anastasiia V. Baran

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení