AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 195–207

Zastoupení člena společenství vlastníků jednotek na zasedání shromáždění

[Representation of Member of the Community Owners of Units to Meetings of the Assembly]

Tomáš Dvořák

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.29
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

This scientific study deals with the issue of representation of a member of the community of unit owners according to the legal regulation of housing co-ownership contained in Act No. 89/2012 Sb., The Civil Code, as amended, at the meeting of the Assembly. The study deals with both legal representation and guardianship representation, and especially contractual representation. When interpreting the law, the legal regulation and case law of the representation of a partner of a capital trading company at a meeting of the General Meeting is taken into account, unless this is prevented by the wording of the law or the nature of the matter.

Klíčová slova: member of the community of unit owners; assembly; representation of a member

reference (16)

1. RANDA, A. Soukromé rakouské právo obchodní. Sešit I, II. 3. vyd. Praha: J. Otto, 1888.

2. ŠTENGLOVÁ, I. - HAVEL, B. - CÍLEČEK, F. - KUHN, P. - ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020.

3. TILSCH, E. Aforismy a myšlenky. Praha: Právnická jednota v Praze, 1916.

4. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 3399/2010, ASPI JUD219355CZ.

5. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 10. 2019, sp. zn. 26 Cdo 1657/2018, publikované jako civ. R 66/2020.

6. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 11. 2019, sp. zn. 26 Cdo 2076/2019, ASPI JUD438581CZ.

7. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2020, sp. zn. 26 Cdo 1859/2019, ASPI JUD447024CZ.

8. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2009, sp. zn. 29 Cdo 5297/2008. Obchodněprávní revue. 2009, č. 12, s. 356 a násl.

9. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2020, sp. zn. 26 Cdo 1859/2019, ASPI JUD447024CZ.

10. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2020, sp. zn. 26 Cdo 1859/2019, ASPI JUD447024CZ.

11. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2019, sp. zn. 27 Cdo 6009/2017, ASPI JUD426823CZ.

12. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2009, sp. zn. 29 Cdo 5297/2008. Obchodněprávní revue. 2009, č. 12, s. 356 a násl.

13. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2015, sp. zn. 29 Cdo 2133/2013, ASPI JUD327413CZ.

14. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. 29 Cdo 1259/2009, ASPI JUD193564CZ.

15. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2011, sp. zn. 29 Cdo 3880/2009, ASPI JUD194315CZ.

16. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 2020, sp. zn. 26 Cdo 1051/2019, ASPI JUD444009CZ.

Creative Commons License
Zastoupení člena společenství vlastníků jednotek na zasedání shromáždění is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení