AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 101–113

Dědické právo po přijetí občanského zákoníku a reflexe vybraných nových aspektů dědického práva v řízení o pozůstalosti

[Succession Law after Enactment of the Civil Code and Reflection of Selected Aspects of Succession Law into Inheritance Proceedings]

Alena Macková, Tomáš Střeleček

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.21
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

The article deals with selected theoretical and empirical aspects of inheritance law after enactment of Act No. 89/2012 Sb., Civil Code and new aspects of inheritance proceedings brought about to the proceedings due to Act No. 89/2012 Sb., Civil Code. These new aspects culminate in questions of reflection of authonomy of freewill in succession law in inheritance proceedings, and the respect of the freewill of the deceased in this proceedings, transition of debts to successors from the deceased and litigation of succession.

Klíčová slova: succession law; inheritance proceedings; authonomy of freewill in succesion law; transition of debts to successors from the deceased; litigation of succession

reference (15)

1. BREJLOVÁ, K. Nové postavení věřitele v dědickém řízení a změna v odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele. Ad Notam. 2014, č. 1, s. 12 a násl.

2. BRIM, L. K přechodu dluhů zůstavitele na dědice. Ad Notam. 2017, č. 4. s. 18 a násl.

3. DOBROVOLNÁ, E. Zjišťování pozůstalostního jmění a výhrada soupisu (k navrhované novele dědického práva ve srovnání s rakouským právem). Ad Notam. 2020, č. 3, s. 9 a násl.

4. DVOŘÁK, J. - ŠVESTKA, J. - ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné 4: dědické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

5. ELIÁŠ, K. Základní pojetí návrhu úpravy dědického práva pro nový OZ. Ad Notam. 2003, č. 5, s. 103.

6. FIALA, R. - DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV: dědické právo (§ 1475-1720): komentář. Praha: C. H. Beck, 2015.

7. HOLAS, J. Zpráva o IX. Zasedání odborného kolegia pro občanské právo k problematice odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele. Právník. 2020, roč. 159, č. 5, s. 447-449.

8. MACKOVÁ, A. Odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele - česká zkušenost - deset let od přijetí OZ. In: FICOVÁ, S. a kol. Dedické právo v hmotnoprávnych a procesnych súvislostiach. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2022, s. 192.

9. MACKOVÁ, A. - MUZIKÁŘ, L. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016.

10. NÝVLTOVÁ, M. Výhrada soupisu pozůstalosti v praxi. Ad Notam. 2018, č. 3, s. 18 a násl.

11. NÝVLTOVÁ, M. Opět k výhradě soupisu, aneb další nuance institutu. Ad Notam. 2021, č. 1. s. 8 a násl.

12. TALANDA, A. - PLAŠIL, F. Postavení nepominutelného dědice v aktuální rozhodovací praxi soudů. Ad Notam. 2021, č. 2, s. 3 a násl.

13. WINTEROVÁ, A. - MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: nalézací řízení. Praha: Leges, 2018.

14. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb.

15. Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb.

Creative Commons License
Dědické právo po přijetí občanského zákoníku a reflexe vybraných nových aspektů dědického práva v řízení o pozůstalosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení