AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 209–223

Current Problems of the Impact of Gender Equality in the Administration of Justice in Ukraine

Taras Z. Garasumiv, Viktoriia Z. Chornopyska, Anastasiia V. Baran

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.30
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

The main purpose of the article was to study the gender equality principles in the Ukrainian justice system. This paper covered the main mechanisms of the state of modern international legal regulations on the impact of gender equality in the administration of justice. The main issues arising upon the implementation of gender equality issues in the justice system of Ukraine were identified. It was suggested that new mechanisms of further improvement of the corresponding law enforcement practice. It was concluded that particularly during the COVID-19 pandemic, the recognition of gender equality in Ukraine as a key aspect of sustainable development requires the introduction of a gender integration policy in all areas, including in the justice system, where it is necessary to recognise gender aspects upon delivering justice.

Klíčová slova: gender equality; discrimination; gender statistics; gender stereotypes; female judges

reference (58)

1. ALHAJI ALI, M. – BURATAI, H. A. Women and gender equality: justice or civilization? Journal of Liberty and International Affairs, 2020, Vol. 5, No. 3, pp. 55-68.

2. ALON, T. M – DOEPKE, M. – OLMSTEAD-RUMSEY, J. – TERTILT, M. The Impact of COVID-19 on gender equality [online]. 2020 [cit. 2021-09-12]. Available at: https://www.nber.org/papers/w26947. CrossRef

3. BAN KI-MOON. Progress of the world's women: in pursuit of justice [online]. 2011 [cit. 2021-09-12]. Available at: https://issuu.com/unpublications/docs/11iiif1isbn9789210550307_issuu.

4. Banker who lost job while on maternity leave gets £1.5 m pay out [online]. 2010 [cit. 2021-09-10]. Available at: https://u.to/0J5MGw.

5. BOBROVA, U. U. Gender aspect of judicial activity (theoretical and legal dimension) [online]. 2020 [cit. 2021-09-19]. Available at: https://u.to/u55MGw.

6. BOBROVA, U. U. Gender aspect of judicial activity (theoretical and legal dimension) [online]. 2020 [cit. 2021-09-19]. Available at: https://u.to/u55MGw.

7. Constitution of Ukraine [online]. 1996 [cit. 2021-09-09]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

8. Convention on the elimination of all forms of discrimination against women [online]. 1979 [cit. 2021-09-13]. Available at: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx.

9. CORNWALL, A. – RIVAS, A. From "gender equality and women's empowerment" to global justice: Reclaiming a transformative agenda for gender and development. Third World Quarterly. 2015, Vol. 36, No. 2, pp. 396-415. CrossRef

10. Council of Europe strategy on gender equality 2018-2023 [online]. 2018 [cit. 2021-09-12]. Available at: https://rm.coe.int/strategy-en-2018-2023/16807b58eb.

11. DANKEVYCH, V. Y. – KAMENCHUK, T. O. – KONONOVA, O. Y. – NADTOCHII, I. I. – OHOR, H. M. Strategic planning for sustainable development of states: Administration aspect. International Journal of Management. 2020, Vol. 11, No. 4, pp. 511-522.

12. Decision of the Council of Judges of Ukraine No. 71 "On Approval of the Strategy for the Development of the Judicial System of Ukraine for 2015-2020" [online]. 2014, December [cit. 2021-09-12]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr071414-14#Text.

13. FANG, K. – XU, A. – HE, J. – FANG, C. – LIU, Q. Integrated assessment and division management of sustainable development in the Belt and Road countries. Chinese Science Bulletin. 2021, Vol. 66, No. 19, pp. 2441-2454. CrossRef

14. FIELDING-MILLER, R. – HATCHER, A. M. – WAGMAN, J. – SWENDEMAN, D. – UPADHYAY, U. D. Gender, justice and empowerment: creating the world we want to see. An International Journal for Research, Intervention and Care. 2020, Vol. 22, pp. 1-12. CrossRef

15. FULEI, T. I. Fundamentals of gender equality. Kyiv: Tyutyukin, 2010.

16. FULEI, T. I. Gender equality in the administration of justice. Kyiv: ВАІТЕ, 2016.

17. Gender and security toolkit. Tool 4: justice and gender [online]. 2019 [cit. 2021-09-12]. Available at: https://www.osce.org/odihr/440831.

18. Gender equality in the judiciary [online]. 2021 [cit. 2021-09-11]. Available at: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/genderna_r_vn_st_u_sudov_y_sfer_.pdf.

19. Gender equality, justice in law and practice: essential for sustainable development [online]. 2019 [cit. 2021-09-12]. Available at: https://news.un.org/en/story/2019/03/1035291.

20. Gender profile of Ukraine [online]. 2020 [cit. 2021-09-10]. Available at: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/gender-equality/comparative-gender-profile-of-ukraine-.html.

21. HAMIDU, I. – ALHAJI ALI, M. Challenges of women participation in politics of Yobe State. Nigeria. Sahel Analyst: Journal of Management Sciences. 2018, Vol. 16, No. 4, pp. 98-110.

22. HAZEL, K. L. – KLEYMAN, K. S. Gender and sex inequalities: implications and resistance. Journal of Prevention & Intervention in the Community. 2020, Vol. 48, No. 4, pp. 281-292. CrossRef

23. HRYTSAI, I. O. The mechanism of ensuring the principle of gender equality: theory and practice. Kyiv: Hi-Tech Press, 2018.

24. HUSSAIN, A. – AHMAD, N. – MANZOOR, R. – HAMEED, M. Impact of modernization on gender roles – A study of advocates in Muzaffar Garh. International Letters of Social and Humanistic Sciences. 2015, Vol. 52, pp. 15-22. CrossRef

25. Integrating a gender perspective into statistics [online]. 2016 [cit. 2021-09-10]. Available at: https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf.

26. KABALEVSKAYA, A. I. Representations of gender stereotypes in modern social psychology. Psychological Research. 2012, Vol. 2, No. 22, pp. 1-4.

27. KHAN, I. – EBADI, S. Accessing justice: models, strategies and best practices on women's empowerment [online]. 2013 [cit. 2021-09-11]. Available at: https://www.idlo.int/sites/default/files/Womens_Access_to_Justice_Report_Summary.pdf.

28. KIS, O. Feminism in independent Ukraine: the evolution of perception [online]. 2019 [cit. 2021-09-11]. Available at: https://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5505.

29. KOZYUBRA, M. I. General theory of law. Kyiv: Vaite, 2015.

30. Law of Ukraine No. 2866-IV "On Ensuring Equal Rights and Opportunities for Women and Men" [online]. 2005, September [cit. 2021-09-10]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text.

31. Law of Ukraine No. 5207-VI "On Principles of Preventing and Combating Discrimination in Ukraine" [online]. 2012, September [cit. 2021-09-12]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text.

32. OKORO, S. – PRETTITORE, P. Around the world, women have fewer rights than men – and COVID-19 is making it worse [online]. 2020. [cit. 2021-09-12]. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2020/06/will-covid-19-widen-the-gender-justice-gap.

33. OKSAMITNA, S. M. Gender roles and stereotypes. Kyiv: KIS, 2004.

34. RACKLEY, E. Women, judging and the judiciary: from difference to diversity. London: Routledge-Cavendish, 2012. CrossRef

35. RANKIN, Y. A. – THOMAS, J. O. – ERETE, S. Black women speak: Examining power, privilege, and identity in CS education. ACM Transactions on Computing Education. 2021, Vol. 21, No. 4, Article number 26. CrossRef

36. Recommendation CM/Rec(2007)17 of the Committee of Ministers to member states on gender equality standards and mechanisms [online]. 2007 [cit. 2021-09-11]. Available at: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d4aa3.

37. Recommendation CM/Rec(2019)1 of the Committee of Ministers to member States on preventing and combating sexism: adopted by the Committee of Ministers [online]. 2019 [cit. 2021-09-13]. Available at: https://rm.coe.int/168093b26a.

38. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1834 "On approval of the State Program for the Promotion of Gender Equality in Ukrainian Society for the period up to 2010" [online]. 2006, December [cit. 2021-09-09]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1834-2006-%D0%BF#Text.

39. ROMANYAK, O. Gender equality and justice in the Republic of Belarus [online]. 2019 [cit. 2021-09-12]. Available at: https://rm.coe.int/prems-189819-rus-2019-gender-ok-web/16809ef14a.

40. ROMANYAK, O. Gender equality and justice in the Republic of Belarus [online]. 2019 [cit. 2021-09-12]. Available at: https://rm.coe.int/prems-189819-rus-2019-gender-ok-web/16809ef14a.

41. SCHNEIDER, D. – HARKNETT, К. – MCLANAHAN, S. Intimate partner violence in the Great Recession. Demography. 2016, Vol. 53, No. 2, pp. 471-505. CrossRef

42. Security council resolution No. 1325 "On women and peace and security" [online]. 2000 [cit. 2021-09-11]. Available at: https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/security-council-resolution-1325-2000-on-women-and-peace-and-security/.

43. SIRIWARDHANE, P. – KHAN, T. The gendered nature of the risk factors of the COVID-19 pandemic and gender equality: A literature review from a vulnerability perspective. Sustainability (Switzerland). 2021, Vol. 13, No. 23, Article number 13375. CrossRef

44. Some issues of ensuring equal rights and opportunities for women and men [online]. 2020 [cit. 2021-09-12]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/930-2020-%D0%BF#Text.

45. STRANG, V. Gender and pan-species democracy in the Anthropocene. Religions. 2021, Vol. 12, No. 12, Article number 1078. CrossRef

46. The Fourth World Conference on Women [online]. 1995 [cit. 2021-09-12]. Available at: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/.

47. The global gender gap report [online]. 2017 [cit. 2021-09-10]. Available at: https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017.

48. The input of the judiciary in ensuring gender equality as the subject of the rule of law donors and implementers meeting [online]. 2021 [cit. 2021-09-11]. Available at: https://u.to/355MGw.

49. Training manual for judges and prosecutors on women's access to justice [online]. 2017 [cit. 2021-09-12]. Available at: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/TrainingManualAccessJustice_RU.pdf.

50. Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development: Resolution adopted by gender [online]. 2015 [cit. 2021-09-09]. Available at: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf.

51. Turning promises into action: gender equality in the 2030 Agenda for sustainable development [online]. 2018 [cit. 2021-09-13]. Available at: https://u.to/555MGw.

52. Universal Periodic Report of the UN HRC on Ukraine [online]. 2017 [cit. 2021-09-15]. Available at: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uaindex.aspx.

53. USAID New Justice Program [online]. 2016 [cit. 2021-09-11]. Available at https://newjustice.org.ua/uk/pro-programu/.

54. VAN GELDER, N. – PETERMAN, A. – POTTS, A. – O'DONNELL, M. COVID-19: Reducing the risk of infection might increase the risk of intimate partner violence [online]. 2020 [cit. 2021-09-12]. Available at: https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370%2820%2930092-4/fulltext.

55. You are a woman and you are 50: How to find a job? [online]. 2016 [cit. 2021-09-10]. Available at: https://u.to/8J5MGw.

56. <bez popisu>

57. <bez popisu>

58. <bez popisu>

Creative Commons License
Current Problems of the Impact of Gender Equality in the Administration of Justice in Ukraine is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení