AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 59–66

Vybrané instituty rodinného práva po 10 letech platnosti nového občanského zákoníku

[Selected Issues of Family Law after 10 Years of Validity of the New Civil Code]

Renáta Šínová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.17
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

The content of this article corresponds to its name. The “new” Civil Code was in the Czech Republic published in 2012 and the article brings a summary of the most significant changes the new legal regulation brought to the field of family law. The article, specifically, deals with the practical realization of section no 688 of the Civil Code which lays down to a spouse a duty to inform his or her spouse about his/her property and income, as well as with the possibility to use the community property of spouses to achieve a payment of a debt of one spouse by the judicial enforcement. Finally, the article reminds the reader of the new regulation of change of child’s habitual residence.

Klíčová slova: Civil Code; family law; community property of spouses; parental responsibility; marriage; child

reference (18)

1. HRUŠÁKOVÁ, M. a kol. Zákon o rodině: zákon o registrovaném partnerství: komentář. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.

2. HRUŠÁKOVÁ, M. - KRÁLÍČKOVÁ, Z. - WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655-975): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

3. HRUŠÁKOVÁ, M. - KRÁLÍČKOVÁ, Z. - WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655-975): komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020.

4. KNAPP, V. Systém československého socialistického práva v historii čtyřiceti let. Právník. 1985, roč. 124, č. 5, s. 441-453.

5. KOTRADY, P. - ŠŤASTNÝ, P. Praktické otázky místní příslušnosti soudů a jejího přenášení v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Bulletin advokacie. 2019, roč. 13, č. 10, s. 32-40.

6. LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017.

7. MACUR, J. Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním soudním sporu. Brno: Masarykova univerzita, 2000.

8. MELZER, F. - TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655-975. Praha: Leges, 2016.

9. PETROV, J. - VÝTISK, M. - BERAN, V. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

10. ŠÍNOVÁ, R. - KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, I. a kol. Civilní proces: řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ. Praha: C. H. Beck, 2015.

11. VRCHA, P. Právo manžela, by mu druhý manžel sdělil údaje o svých příjmech a stavu svého jmění. In: ASPI [online]. LIT161150CZ [cit. 2022-01-19]. Dostupné na: https://www.aspi.cz/.

12. Společné jmění manželů a odpovědnost manželů za dluhy. In: praha12 [online]. 19. 8. 2014 [cit. 2022-01-19]. Dostupné na: https://www.praha12.cz/spolecne-jmeni-manzelu-a-odpovednost-manzelu-za-dluhy/d-35814.

13. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012. In: beck-online [online]. [cit. 2022-01-18]. Dostupné na: https://www.beck-online.cz/.

14. Rozhodnutí ESLP Rožaňski proti Polsku ze dne 18. 8. 2006, stížnost č. 55339/00.

15. Rozsudek NS ze dne 14. 7. 2010 sp. zn. 21 Cdo 298/2010. CrossRef

16. Rozsudek NSS č. j. 4 As 280/2015-36 ze dne 31. 3. 2016.

17. Nález ÚS č. 334/2016 Sb.

18. Nález ÚS sp. zn. I. ÚS 2996/17 ze dne 29. 5. 2018.

Creative Commons License
Vybrané instituty rodinného práva po 10 letech platnosti nového občanského zákoníku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení