Informace pro autory

Nakladatelství Karolinum se specializuje na vydávání vědeckých publikací, časopisů a učebních textů především ve spolupráci s jednotlivými fakultami Univerzity Karlovy a jejich autory.

Přijímání rukopisů

Autoři z Univerzity Karlovy

Ediční komise fakult připravují svoje ediční plány pro Nakladatelství Karolinum. Na jejich základě nakladatelství přistupuje k jednání o jednotlivých rukopisech, a to podle Edičního řádu UK. Ediční plány jsou rozděleny na tři části (podle typu publikace): učební texty, vědecké časopisy a vědecké monografie.
Autoři z Univerzity Karlovy se tedy nejprve informují v edičním oddělení své fakulty o správném postupu.

Ediční plán - formulář – formulář pro ediční komise fakult

Autoři mimo Univerzitu Karlovu

Jako otevřené nakladatelství přijímáme rovněž rukopisy, které nejsou zahrnuty do edičního plánu fakult. Pokud máte zájem u nás publikovat, kontaktujte prosím sekretariát nakladatelství.

Recenzní řízení

Každý rukopis vědecké monografie je recenzován dvěma nezávislými odborníky, z nichž alespoň jeden musí být z jiného pracoviště, než je autor posuzovaného textu. Recenzní řízení je u našich knižních publikací oboustranně otevřené (open peer review) – recenzent zná autora a autor recenzenta. Recenzní řízení se řídí Edičním řádem UK. V případě potřeby (velmi komplexní téma, nedostatečná nebo sporná výpovědní hodnota posudků, protichůdné závěry apod.) žádá nakladatelství o další nezávislý posudek.
U učebních textů je jeden z posudků věnován didaktické stránce publikace.

Zároveň s posudkem odevzdává recenzent osobní formulář, nezbytný k vyplacení honoráře.

Formulář pro recenzenta

Pokyny pro recenzenty

Předání rukopisu a podkladů pro smlouvu

Autor či pracovník ediční komise (podle zvyklostí fakulty) odevzdává nakladatelství následující dokumenty:

(1) objednací formulář podle typu publikace s podpisem děkana a vedoucího edičního oddělení fakulty (platí jen pro tituly z edičních plánů)

(2) formulář s osobními údaji (příp. zmocnění, pokud je více autorů)

(3) rukopis v elektronické podobě (viz Formální úprava rukopisů), a to včetně obrázků, pokud mají být součástí výsledné publikace, u převzatých obrazových materiálů je nutné mít od držitele autorských práv zajištěn souhlas s reprodukcí v publikaci Nakladatelství Karolinum

(4) stručnou anotaci (5–7 řádek) v jazyce práce (bude sloužit jako podklad pro nakladatelskou anotaci, která je uvedena na obálce knihy, na webových stránkách Karolina a zpravidla též u distribučních partnerů)

(5) recenzní posudky a formuláře s osobními údaji recenzentů (aby bylo možné s recenzentem uzavřít smlouvu a vyplatit mu honorář), pokud nebylo domluveno, že recenzenty osloví nakladatelství

(6) vyjádření autora k recenzním posudkům

(7) marketingový dotazník.

Objednací formulář – učební text

Objednací formulář – monografie a sborníky

Objednací formulář – vědecký časopis

Osobní data autora, recenzenta

Zmocnění hlavního autora k uzavření licenční smlouvy (v případě, že je více spoluautorů) – česká verze, anglická verze, zmocnění pro elektronické publikace

Prohlášení o zapracování připomínek recenzentů do rukopisu

Marketingový dotazník

Formální úprava rukopisů

 

Od rukopisu ke knize

Po recenzním řízení a schválení rukopisu k vydání prorektorem-editorem uzavře nakladatelství s autorem licenční smlouvu na vydání díla. Každému rukopisu je přidělen odpovědný redaktor, který autora provází celým nakladatelským procesem až k vydání knihy. Všechny monografické tituly procházejí redakčním zpracováním, odpovídajícím povaze a zaměření připravované publikace. Základem je redakce jazyková, pozornost je však věnována i vědeckému aparátu a bibliografii, obrazovému materiálu, struktuře práce, věcné správnosti atd. Redakční zpracování textu zajišťuje odpovědný redaktor buď sám, nebo v kooperaci s některým z našich externích spolupracovníků.

S autorem (u kolektivních monografií a sborníků s editorem) konzultuje redaktor potřebné úpravy podle okolností buď průběžně, nebo po pročtení celého rukopisu. Výsledkem je definitivní, autorizovaný text, který odchází do sazby. Formát a grafickou úpravu knihy stanoví nakladatelství. Po vysázení knihy provede autor v dojednaném termínu korekturu. Ta slouží ke kontrole převodu textu a k drobným opravám, nikoliv k dotváření rukopisu. Větší zásahy jsou možné jen v nezbytných případech a po konzultaci s redakcí.

Korektury je možné provést dvojím způsobem – do papíru nebo v pdf.

Korektury na papíře provádějte pomocí běžných korektorských značek, k nahlédnutí např. zde: Korektorské značky. Korektury musí být čitelné a provedené barvou výrazně odlišnou od tištěného textu (vhodná je např. červená nebo zelená). Nepoužívejte tužku. Opravy delší než tři slova odevzdejte také elektronicky (přepsané do Wordu s odkazem na příslušnou stranu v korektuře).

Korektury v pdf provádějte pomocí korektorských nástrojů v Adobe Reader, návod k jejich použití naleznete zde: Pokyny ke zpracování korektur v pdf.

Souběžně s autorem čte korekturu redaktor, který po potřebných konzultacích opět předává výsledný text do studia. Zanesení korektur obvykle kontroluje redaktor (v případě komplikovanější korektury i autor), autor dostává až definitivní sazbu ke schválení do výroby (imprimatur). Ve složitějších případech se lze domluvit na dalších náhledech. Rejstřík ke knize zpravidla připravuje autor podle tohoto návodu a na základě konzultace s redaktorem.

Obálka je připravována paralelně s textovými korekturami. O definitivní verzi rozhoduje redakční porada nakladatelství, její podoba se hledá ve spolupráci a shodě s autorem. Po schválení knižního bloku i obálky odesílá redaktor knihu do výroby. Následně informuje autora o vydání a předává mu autorské výtisky. Společně s tištěnou knihou vzniká její elektronická verze.

 

Po vytištění

Vytištěním život knihy nekončí, ale začíná (a ve většině případů jím nekončí ani kontakt autora s nakladatelstvím).

Propagace

Novinky nakladatelství naleznete na našich webových stránkách, v aktuálním katalogu, na Facebooku a dvou twitterových účtech, z nichž jeden se specializuje na informace o našich časopisech. Aktivně oslovujeme okruh oborových i populárních periodik.

Pravidelně se účastníme nejvýznamnějších tuzemských i zahraničních veletrhů (Praha, Havlíčkův Brod, Tábor, Ostrava, Londýn, Lipsko, Frankfurt) a dalších desítek akcí.

Ve spolupráci s autory zajišťujeme prezentaci vybraných titulů pro oborovou komunitu i širokou veřejnost.

Naši produkci prezentujeme také členům akademické obce UK ve spolupráci se sekcí Odboru vnějších vztahů UNIMEDIA, která má na starost redakci univerzitního webu a internetovou i tištěnou (dvojjazyčnou) verzi časopisu Forum.

V současnosti využíváme online marketingové nástroje s cílovou skupinou 5000 čtenářů, mezi nimiž jsou zákazníci našeho e-shopu, knihovny, odborná pracoviště či oborové komunity.

Zahraniční marketing 

Ve spolupráci s The University of Chicago Press zajišťujeme vybraným titulům v angličtině marketing a mezinárodní distribuci. V současnosti se jedná o více než 150 publikací z oblasti humanitních a přírodních věd a překladové beletrie.

Distribuce e-knih do knihoven

Celosvětovou distribuci elektronických knih prostřednictvím vědeckých knihoven zajišťujeme ve spolupráci s databázovými centry ProQuest a EBSCO. Veškeré naše elektronické knihy jsou tak bezplatně zpřístupněny studentům a zaměstnancům UK v centrálním vyhledávači tištěných a elektronických zdrojů UKAŽ.

Díky našemu partnerství s UCP zajišťujeme distribuci vybraných titulů v angličtině do knihoven také ve spolupráci se společností Gardners, JSTOR, OverDrive a CNPeReading.

Distribuce e-knih koncovým zákazníkům

Elektronické knihy jsou pro koncového zákazníka dostupné v e-shopech Nakladatelství Karolinum, Kosmas.cz, Martinus.cz, Martinus.sk, Palmknihy.cz, Bookport.cz a Google Play. Vybrané monografie v angličtině nabízíme také přes Amazon a Apple Books.