Pro autory

Nakladatelství Karolinum se specializuje na vydávání učebních textů, vědeckých publikací, sborníků a odborných časopisů (AUC), především ve spolupráci s jednotlivými fakultami Univerzity Karlovy a jejich autory. V následujícím textu najdete nejdůležitější momenty cesty Vašeho rukopisu k vydání.

Nový rukopis

Ediční oddělení fakulty připravují a předávají nakladatelství svůj Ediční plán. Na jeho základě nakladatelství přistupuje k jednání o jednotlivých rukopisech, a to dle Edičního řádu UK. Ediční plán je rozdělen na tři části (podle typu publikace): učební texty, vědecké časopisy a vědecké monografie. Jako otevřené nakladatelství přijímáme i rukopisy, které nejsou zahrnuty do edičního plánu fakult. V takovém případě se můžete obrátit na Mgr. Petra Valo, odpovědného za příjem rukopisů.

Ediční plán - formulář pro ediční komise fakult (soubor MS Excel ke stažení)

 

Recenzní řízení

Každý rukopis musí být recenzován alespoň dvěma nezávislými odbornými recenzenty, z nichž alespoň jeden nepůsobí na UK. Recenzenty zajišžuje autor ve spolupráci s ediční komisí své fakulty, případně s nakladatelstvím. Posudky jsou nezbytnou součástí rozhodování o vydání rukopisu. (Pozor: Zároveň s posudkem odevzdává recenzent osobní formulář, nezbytný k vyplacení honoráře.)

Formulář pro recenzenta (soubor MS Word ke stažení)


Předání rukopisu a podkladů pro smlouvu

Autor odevzdává nakladatelství následující dokumenty:

1) objednací formulář podle typu publikace (Platí jen pro tituly z Edičního plánu)

2) osobní formulář autorský (příp. zmocnění)

3) vytištěný rukopis + rukopis v elektronické verzi – v náležité textové úpravě (viz níže Pokyny pro předávání rukopisů)

4) stručnou anotaci (5-7 řádek) v jazyce práce

5) vyjádření autora k recenzním posudkům

Objednací formulář – učební text (soubor MS Word ke stažení)

Objednací formulář – monografie a sborníky (soubor MS Word ke stažení)

Objednací formulář – vědecký časopis (soubor MS Word ke stažení)

Osobní data autora, recenzenta ... (soubor MS Word ke stažení)

Formulář na zmocnění hlavního autora k uzavření licenční smlouvy (v případě, že je více spoluautorů) - česká verze, anglická verze, zmocnění pro elektronické publikace (soubory MS Word ke stažení)

Prohlášení o přihlédnutí a zapracování připomínek recenzentů do rukopisu (soubor MS Word ke stažení)

 

Pokyny pro předávání rukopisů do Nakladatelství Karolinum

Příprava publikace k vydání

Po recenzním řízení a schválení rukopisu k vydání prorektorem-editorem uzavře nakladatelství s autorem licenční smlouvu na vydání díla. Každému rukopisu je věnována pečlivá redakční péče redaktora ve spolupráci s autorem. Každému titulu je přidělen redaktor, s nímž autor nadále komunikuje během přípravy textu k sazbě a tisku (důraz je kladen na důkladnou jazykovou, stylistickou a věcnou korekturu textu).

Korektorské značky (soubor PDF ke stažení)

Pokyny ke zpracování korektur v PDF (soubor PDF ke stažení)

 

Časté dotazy k předávání rukopisů

1) Moje disertační práce byla doporučena k publikování. Mohu se obrátit na Karolinum?

Ano, disertační práce přijímáme, vydáváme však publikace pro výuku a širší čtenářskou obec. V případě specializovaných odborných prací je třeba úprav či přepracování pro knižní podobu. I obhájené disertační práce procházejí po úpravě pro knižní vydání novým recenzním řízením.


2) Jak mám v rukopisu upravit bibliografické údaje?

Návod na úpravu bibliografických údajů najdete zde (soubor PDF ke stažení).