AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 139–148

Stavba jako předmět díla v občanském zákoníku

[Construction as the Object of Work in the Civil Code]

Tomáš Pohl, Miroslav Sedláček

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.24
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

Work means the construction, maintenance, repair, or alteration of a structure or part thereof. Section 2623 et seq. of the Civil Code provides for certain exceptions to the general regulation of a contract for work, contracts for the alteration of immovable property, and for contracts for the construction, repair, or alteration of a construction. In matters not regulated by these provisions, the general regulation of work contracts also applies to construction contracts. The aim of the authors’ article is to draw attention to these exceptions, to define the concept of construction, to focus on construction as an object of the work, including related issues, as well as on the legal regulation of works with intangible results.

Klíčová slova: Civil Code; work; construction; contract for work; client; contractor; subcontractor; work with intangible result

reference (15)

1. GRULICH, T. Stavba jako předmět díla. Právní rozhledy. 2021, č. 9, s. 305 a násl.

2. HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI: závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

3. LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I: obecná část (§ 303-654): komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021.

4. LIŠKA, P. - MAREK, K. - JANKŮ, M. - DŘEVÍNEK, K. - ELEK, Š. - PATĚK, D. Obchodní závazky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021.

5. MAREK, K. Ke smlouvě o dílo podle nového občanského zákoníku. Bulletin advokacie. 2013, č. 10, s. 28-33.

6. PETROV, J. - VÝTISK, M. - BERAN, V. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

7. SEDLÁČEK, M. Smluvní pokuta v procesních souvislostech - úskalí soudní praxe? In: SUCHOŽA, J. - HUSÁR, J. - HUČKOVÁ, R. (eds.). Právo, obchod, ekonomika. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2020, s. 254-262.

8. ŠILHÁN, J. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. Beck, 2015.

9. ŠTENGLOVÁ, I. Smlouva o dílo. Praha: C. H. Beck, 2018.

10. ŠTANDERA, J. Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku: komentář: § 2586-2635. Praha: C. H. Beck, 2013.

11. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 31 Cdo 691/2005.

12. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2021, sp. zn. 33 Cdo 1043/2019.

13. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2005, sp. zn. 29 Odo 1069/2003.

14. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2011, sp. zn. 23 Cdo 4799/2010.

15. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2002, sp. zn. 33 Odo 665/2002. CrossRef

Creative Commons License
Stavba jako předmět díla v občanském zákoníku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení