AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 91–100

Držba v novém pojetí

[Possession in a New Approach]

Michael Zvára

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.20
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

The article deals with the re-established approach to possession in the Czech law. Attention is paid to the definition of the object of possession and the honesty in the law of possession. The article analyses the re-established concept of honesty in the law of possession in relation to the historical legal framework on the current territory of the Czech Republic and in relation to the Austrian law. The article also refers to the new institute of extraordinary prescription and itʼs relation to the law of possession in general and to ordinary prescription. It’s also refers to the relationship between the legal framework of possession and unjust enrichment, whereas the relationship between these concepts is not solved in a completely satisfactory way.

Klíčová slova: possession; prescription; honesty; unjust enrichment

reference (11)

1. ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012.

2. FENYVES, A. - KERSCHNER, F. - VONKILCH, A. ABGB Klang Kommentar. 3. Aufl. Wien: Verlag Österreich, 2011.

3. GEISER, H. - WOLF, S. (eds.). Basler Kommentar: Zivilgesetzbuch: Art. 457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB. 6. Aufl. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2019.

4. IRO, G. - RISS, O. Sachenrecht: Bürgerliches Recht. Band IV. 7. Aufl. Wien: Verlag Österreich, 2019.

5. KOZIOL, H. - BYDLINSKI, P. - BOLLENBERGER, R. ABGB Kurzkommentar. 5. Über. Aufl. Wien: Verlag Österreich, 2017.

6. PALANDT, O. a kol. Bürgerliches Gesetzbuch. Band 7. 70. Aufl. München: C. H. Beck, 2011.

7. PETR, B. Vydržení v českém právu. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008.

8. SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976-1474): komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021.

9. SPÁČIL, J. Poctivá držba v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2013, roč. 21, č. 2, s. 63 a násl.

10. ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek I (§ 1 až 654). 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

11. WELLENHOFER, M. Sachenrecht. 25. Aufl. München: C. H. Beck, 2010.

Creative Commons License
Držba v novém pojetí is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení