AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 173–187

Ako ďaleko sme si ešte blízki (na príklade rozhodovania o nemajetkovej ujme na zdraví)

[How Far We Are Still Close (Using the Example of Deciding on Non-pecuniary Damage to Health)]

Anton Dulak

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.27
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

The development of private law in the last two decades has been marked by an increase in actions for compensation for non-pecuniary damage to health and life. Claimants’ demands for the amount of compensation also grew. The legal institutes traditionally set up for this purpose (compensation for pain and suffering and compensation for hardship) soon proved inadequate. The courts began to remedy the lack of, or insufficient, statutory regulation by an expansive interpretation of the provisions on the protection of personality. Court decisions thus continued to harmonise the legal status in the countries of the former common state of Czechs and Slovaks. However, the adoption of the new Civil Code in the Czech Republic in 2012 ushered in a qualitatively new stage in the development of private law.

Klíčová slova: injury to health; non-pecuniary damage; principle of proportionality

reference (22)

1. BEZOUŠKA, P. in: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI: závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

2. CEPL, V. J. [v diskusi k] O (netradičnom) využití žaloby na ochranu osobnosti. In: Jiné právo [online] 2. 12. 2007 [cit. 2022-01-7]. Dostupné na: https://jinepravo.blogspot.com/2007/12/o-netradinom-vyuit-aloby-na-ochranu.html.

3. DOLEŽAL, T. Odškodňování imateriálních újem sekundárnych obětí. In: Právní prostor [online]. 23. 1. 2018 [cit. 2021-01-18]. Dostupné na: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/odskodnovani-imaterialnich-ujem-sekundarnich-obeti.

4. DOLEŽAL, T. Europeizace právních úprav náhrady škody na zdraví a náhrady nemateriální újmy. Právník. 2007, roč. 146, č. 4, s. 423-432.

5. DULAK, A. Náhrada nemajetkovej ujmy v slovenskom práve. In: TICHÝ, L. (ed.). Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a Evropě: sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve dnech 5. a 6. června 2004. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, v nakladatelství Vodnář, 2005, s. 194-201.

6. DULAK, A. Dvakrát a inak (alebo niekoľko poznámok k rozhodovaniu o nárokoch na náhradu nemajetkovej ujmy podľa § 11 a nasl. a § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka). Súkromné právo. 2016, č. 1, s. 22-26.

7. DULAK, A. Nie je ujma ako škoda (alebo, keď gramatický výklad zákona nepostačuje). Bulletin slovenskej advokácie. 2016, č. 7-8, s. 10-15.

8. DULAK, A. Dotváranie práva na náhradu nemajetkovej ujmy tretím osobám v judikatúre (prevažne českých) súdov. Paneurópske právnické listy [online]. 2020, roč. 3, č. 2, s. 1-14 [cit. 2022-01-24]. Dostupné na: https://www.paneuropskepravnickelisty.sk/index.php/dulak-a/. CrossRef

9. ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář. 1. svazek: § 1-487. Praha: Linde, 2008.

10. ELISCHER, D. Náhrada nemateriální újmy de lege ferenda s ohledem na současné trendy deliktního práva. Právník. 2008, roč. 147, č. 10, s. 1101-1107.

11. GERLOCH, A. Několik poznámek ke koncepčním východiskům nového občanského zákoníku. In: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - TICHÝ, L. (eds.). Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: ASPI, 2007, s. 43-46.

12. HAVU, K. Damages Liability for Non-material Harm in EU Case Law. European law review. 2019, Vol. 44, No. 4, s. 492-514.

13. KILKELLY, U. The right to respect for private and family life. Human rights handbooks, No. 1. Strasbourg: Council of Europe, 2003, s. 11.

14. RYŠKA, M. Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti. Právní rozhledy. 2009, roč. 27, č. 16, s. 591 a násl.

15. Slota vysúdil od Nového Času päť miliónov. In: SME [online] 22. 5. 2002 [cit. 2021-1-18]. Dostupné na: https://www.sme.sk/c/550256/slota-vysudil-od-noveho-casu-pat-milionov.html.

16. ŠVESTKA, J. in: ŠVESTKA, J. - JEHLIČKA, O. - ŠKÁROVÁ, M. Občanský zákoník: komentář. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004.

17. ŠVESTKA, J. - JEHLIČKA, O. - ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník: komentář. 10. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006.

18. ŠVESTKA J. - SPÁČIL, J. - ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník I: § 1-459: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. In: ASPI [online]. [cit. 2022-01-19]. Dostupné na: https://www.aspi.cz/.

19. ŠVESTKA, J. - SPÁČIL, J. - ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník I: § 1-459: komentář. Praha: C. H. Beck, 2008. In: ASPI [online]. [cit. 2022-01-19]. Dostupné na: https://www.aspi.cz/.

20. VLASÁK, M. Náhrada nemajetkové újmy v případě usmrcení osoby blízké. Právní fórum. 2010, roč. VII, č. 4, s. 189-192.

21. ZIMA, P. Nervový šok a sekundární oběti. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 6, s. 216 a násl.

22. ŽĎAREK, R. Civilní odpovědnost při poskytování zdravotní péče. In: Medicinske pravo [online]. 2007 [cit. 2022-01-25]. Dostupné: http://ww2.cemrb.com/2007/11/civilni-odpovednost-pri-poskytovani.html.

Creative Commons License
Ako ďaleko sme si ešte blízki (na príklade rozhodovania o nemajetkovej ujme na zdraví) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení