AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 67–79

Společné jmění manželů v judikatorní retrospektivě – aneb stručný příspěvek k problematice kontinuity dřívější rozhodovací praxe v poměrech stávající úpravy

[Matrimonial Property in a Judicial Retrospective – Brief Article to the Issue of the Continuity of Previous Decision-making Practice in the Context of the Current Regulation]

Jindřich Psutka

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.18
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

Matrimonial property is a traditional part of the broader regulation of matrimonial property law. This is a specific case of a joint community of property, which can only arise during the marriage and only between spouses. Judicial interpretation has a key role long in the interpretation of this important institute. The adoption of the Civil Code No. 89/2012 Sb. did not change anything. It can be stated almost ten years after its adoption that the decision-making practice largely adheres to its long-term interpretation. Even today are the conclusions of the judicial decision relating to the regulation in force until 1 January 2014 are still largely applicable. However, this general trend also includes a number of relatively substantial exceptions.

Klíčová slova: civil law; civil code; family law; matrimonial property

reference (5)

1. ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012.

2. HRUŠÁKOVÁ, M. - KRÁLÍČKOVÁ, Z. - WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

3. MELZER F. - TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655-975. Praha: Leges, 2016.

4. PETROV, J. - VÝTISK, M. - BERAN, V. a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2017.

5. RADVANOVÁ, S. - ŠTĚPINA, J. Majetkové otázky v manželství a rodině. Praha: Orbis, 1967.

Creative Commons License
Společné jmění manželů v judikatorní retrospektivě – aneb stručný příspěvek k problematice kontinuity dřívější rozhodovací praxe v poměrech stávající úpravy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení