AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 27–34

Svéprávnost v občanském zákoníku a její recentní vývoj

[Legal Capacity in the Civil Code and Its Recent Development]

Dita Frintová, Ondřej Frinta

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.14
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

The article focuses on the concept of legal capacity in the current Civil Code. Legal capacity, or better said, its extent, is determined by the degree of the mental and voluntary level of advancement of mankind. Following this, the authors question whether a legal person can also be legally capacitated in this sense if it is not endowed with its own reason and will. However, the legal regulation of autonomy has already changed during the first ten years existence of the Civil Code. The authors acquaint the reader with these changes in chronological order.

klíčová slova: legal capacity; natural person; legal entity; amendments; development

reference (20)

1. BERAN, K. Osoba jako personifikovaná jednota zájmů. In: BERAN, K. - ČECH, P. - DVOŘÁK, B. - ELISCHER, D. - HRÁDEK, J. - JANEČEK, V. - KÜHN, Z. - NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L. - ONDŘEJEK, P. Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.

2. BERAN, K. Může být právnická osoba svéprávná? Právník. 2018, roč. 157, č. 8, s. 657-669.

3. BOHÁČEK, M. Nástin přednášek o soukromém právu římském. III., Část všeobecná. Praha: M. Boháček, 1947.

4. FRINTA, O. Pojetí svéprávnosti v návrhu nového občanského zákoníku. Bulletin advokacie. 2011, roč. 41, č. 1-2, s. 58-66.

5. FRINTA, O. Výkon závislé práce nezletilým a rozvázání pracovního poměru nezletilého zákonným zástupcem. [Komentář k § 35]. In: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek I (§ 1 až 654). Praha: Wolters Kluwer, 2014.

6. FRINTA, O. - FRINTOVÁ, D. - ELISCHER, D. Děti a jejich dluhy - aktuální stav v České republice. Díl první: obecné poznatky a jednotlivé druhy dluhů. Právní rozhledy. 2019, roč. 27, č. 21, s. 725 a násl.

7. FRINTA, O. - FRINTOVÁ, D. - ELISCHER, D. Children and Their Debts: Current Situation in the Czech Republic. Part One: General Findings and Particular Types of Debts. Prawo w Działaniu. [Law in Action]. 2020, No. 42, s. 111 a násl.

8. HAVEL, B. Komentář k § 20. In: MELZER, F. - TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek I, § 1-117. Praha: Leges, 2013.

9. KINCL, J. - URFUS, V. - SKŘEJPEK, M. Římské právo. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995.

10. KOCÍ, M. Svěřenský fond a jeho zřízení. [Komentář k § 1448]. In: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek III (§ 976 až 1474). Praha: Wolters Kluwer, 2014.

11. KRÁLÍČKOVÁ, Z. Svéprávnost, zletilost a zastoupení dítěte. In: RADVANOVÁ, S. a kol. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 24-35.

12. LAVICKÝ, P. Rozum a vědomost či pochybnost [Komentář k § 4]. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

13. LEDERER, V. Fiducie a svěřenský fond. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021.

14. MALÝ, K. Dějiny státu a práva za kapitalismu v českých zemích do roku 1918. In: MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde, 1997.

15. PRÁŠKOVÁ, H. Status jednotlivce ve správním právu. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2021, Vol. LXVII, č. 4, s. 11-30. CrossRef

16. RONOVSKÁ, K. - PIHERA, V. K některým mýtům a omylům o svěřenských fondech. Bulletin advokacie. 2020, roč. 50, č. 7-8, s. 44-47.

17. SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského. Díl I., Obecné nauky. Praha: Všehrd, 1946.

18. TICHÝ, L. Vlastnictví bez vlastníka v českém svěřenském fondu (skica na margo trustu v českém právu). Bulletin advokacie. 2020, roč. 50, č. 3, s. 18-24.

19. RUBAN, R. K právní subjektivitě, povaze a jednání právnických osob. Časopis pro právní vědu a praxi. 2013, roč. 21, č. 3, s. 388-397.

20. ZUKLÍNOVÁ, M. Právní jednání rodiče při správě jmění dítěte aneb jak otočit podstatu a účel zákona o 180°. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2022. Vol. LXVIII, č. 2, s. s. 81-90.

Creative Commons License
Svéprávnost v občanském zákoníku a její recentní vývoj is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení