AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 35–45

Právo ochrany spotřebitele v systému soukromého práva

[Consumer Protection Rights in the System of Private Law]

Jan Hurdík

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.15
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

The paper deals with the position of consumer protection rights as a part of both the system of private law and the systematic legal regulation in civil code from the point of view of the solution to this situation in Czech private law, which is confronted with the process of integration of consumer protection law into the frame of social model of private law.

Klíčová slova: consumer; protection of the weaker party; social rules; system of the consumer protection

reference (16)

1. BALDUS, CH. in: BALDUS, CH. - DAJCZAK, W. (eds.). Der Allgemeine Teil des Privatrechts. Historische Wurzeln - Leistungsfähigkeit im 21. Jahrhundert. Berlin: Peter Lang GmbH, 2018, s. 208-209.

2. BEJČEK, J. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016.

3. CAMPION, L. La théorie de l'abus des droits. Bruxelles: Émile Bruylant; Paris: Librairie Générale de Droit, 1925.

4. ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 47.

5. DULAK, A. Súkromnoprávna autonómia a jej limity: inauguračná prednáška. Právny obzor. 2018, č. 1, s. 3-26.

6. HURDÍK, J. Smluvní asymetrie jako nové paradigma závazků ze smluv? In: PSUTKA, J. (ed.). Aktuální výzvy soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 85-95.

7. HURDÍK, J. - LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

8. JURČOVÁ, M. a kol. Social function of private law and its proliferation by applying of European private law. Praha: Leges, 2019.

9. JURČOVÁ, M. Európske zmluvné právo v systéme európskeho súkromného práva. In: HURDÍK, J. a kol. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 57-76.

10. JURČOVÁ, M. a kol. Social function of private law and its proliferation by applying of European private law. Praha: Leges, 2019.

11. KACZOROWSKA, B. Wykładnia umów obligacijnych v świetle współczesnych tendencji rozwoju prawa prywatnego. Wrocław: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyźa, 2018.

12. KOZIOL, H. - WELSER, R. - KLETEČKA, A. Bürgerliches Recht. Band I, Allgemeiner Teil, Sachenrecht, Familienrecht. 14. Aufl. Wien: MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2014.

13. MICKLITZ, H.-W. The Visible Hand of European Regulatory Private Law. The Transformation of European Private Law from Autonomy to Functionalism in Competition and Regulation. EU Institute Working Paper. 2008/14. CrossRef

14. NOVOTNÁ, M. (ed.). Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi. Spotrebiteĺský kódex: áno či nie? Praha: Leges, 2018.

15. TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Praha; C. H. Beck, 2014.

16. ZIMMERMANN, R. Consumer Contract Law and General Contract Law: the German Experience. Current Legal Problems. 2005, Vol. 58, No 1, s. 415-489. CrossRef

Creative Commons License
Právo ochrany spotřebitele v systému soukromého práva is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení