AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 149–162

Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem

[Work Contract with Intangible Result]

Peter Vojčík

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.25
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

The Civil Code in the Czech Republic unified the legal regulation of contract law and removed dualism in this regulation. A work contract is a contract type in which intangible items are also the result of it. The Civil Code of the Czech Republic also enshrines special provisions for an intangible work. It points out the different types of intangible items that can be created or used in connection with a work contract. The author discusses the enacted legislation and points out other provisions that need to be applied to work contracts with intangible result. It analyzes the legal regime of contracts which result in copyrighted works, while also pointing out the copyright regulation of employee works, and separately analyzes work contracts whose subject matter is protected by industrial property law. It also points out the liability of the contractor towards the customer, regarding the delivered work as an intangible result, if the rights of third parties were violated.

Klíčová slova: work contract; intangible thing; intellectual property

reference (10)

1. BAČÁROVÁ, R. Zmluvné záväzky v autorskom práve. Bratislava: C. H. Beck, 2018.

2. ČOLLÁK, J. Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností. Praha: C. H. Beck, 2018.

3. HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI: závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

4. KINDL, M. - ROZEHNAL, A. Nový Občanský zákoník: problémy a úskalí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014.

5. KINDL, M. - ROZEHNAL, A. Nový Občanský zákoník: úskalí věcných práv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015.

6. OVEČKOVÁ, O. Obchodný zákonník: komentár. 2. diel. 3. dopl. a prepr. vyd. Iura Edition. Bratislava: Wolters Kluwer, 2012.

7. ŠTENGLOVÁ, I. Smlouva o dílo. Praha: C. H. Beck, 2010.

8. ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek I (§ 1 až 654). 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

9. ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081): závazkové právo. 2. část. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

10. VOJČÍK, P. a kol. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012.

Creative Commons License
Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení