AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 7–14

Deset let občanského zákoníku

[Ten Years Of Civil Code]

Jan Dvořák, Miroslav Sedláček

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.12
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

Introduction

reference (28)

1. BAR, CH. VON. O celoevropské odpovědnosti národní kodifikační politiky. In: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - TICHÝ, L. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva. Praha: ASPI, 2006, s. 11-27.

2. BEJČEK, J. Rovnost a slabost v soukromém právu jako vůle a představa. In: LAZAR, J. - GAJDOŠOVÁ, M. (eds.). Sociálná funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2018, s. 181-224.

3. BORCAN, D. - CIURUC, M. - LAPORTE-LEGEAIS, M.-E. Nouveau Code civil Roumain: traduction comentée. Paris: Juriscope - Dalloz, 2013.

4. ELIÁŠ, K. Občanský zákoník a postmoderní myšlení v Česku. In: LAZAR, J. - BLAHO, P. Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe. Bratislava: Iura Edition, 2007.

5. ELIÁŠ, K. Občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Praha: Sagit, 2012.

6. ELIÁŠ, K. Osnova nového občanského zákoníku z hledisek systematických a strukturálních. In: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - TICHÝ, L. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva. Praha: ASPI, 2006, s. 149-174.

7. ELIÁŠ, K. - ZUKLÍNOVÁ, M. Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. Praha: Linde, 2001.

8. HONDIUS, E. Rekodifikace holandského soukromého práva. In: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - TICHÝ, L. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva. Praha: ASPI, 2006, s. 15-41.

9. HURDÍK, J. Spravedlnost občanského práva. In: LAZAR, J. - GAJDOŠOVÁ, M. (eds.). Sociálná funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2018, s. 165-180.

10. CHÉNÉDÉ, F. De l'autonomie de la volonté à la justice commutative: du mythe à la réalité. Droit & philosophie: annuaire de l'Institut Michel Villey. 2012, Vol. 4, s. 155-181.

11. CHÉNÉDÉ, F. Le nouveau droit des obligations et des contrats. Paris: Dalloz, 2018.

12. KRAUS, J. Lingvistovy poznámky k textu občanského zákoníku. In: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - TICHÝ, L. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva. Praha: ASPI, 2006, s. 175-183.

13. LARROUMET, CH. Le Code civil: instrument de propagande politique: 1804-2004: un passé, un présent, un avenir. Paris: Dalloz, 2004.

14. LEDERER, V. Fiducie a svěřenský fond. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021.

15. LAZAR, J. Východiska a zásady kodifikácie slovenského súkromného práva. In: LAZAR, J. - BLAHO, P. Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe. Bratislava: Iura Edition, 2007, s. 261-282.

16. MACHNIKOWSKI, P. a kol. Kodeks cywilny: księga I: część ogólna: projekt z objaśnieniami. Warszawa: C. H|. Beck, 2017.

17. PÉDAMON, M. Code civil allemand. Paris: Juriscope - Dalloz, 2020, s. 10.

18. PÉDAMON, M. Le contrat en droit allemand. 2ème éd. Paris: LGDJ, 2004.

19. PELIKÁNOVÁ, I. - PELIKÁN, R. Úvod ke komentáři. In: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. XLII.

20. Principes contactuels communs, coll. « Droit privé comparé et européen ». Paris: Société de législation comparée, 2008, Vol. 7.

21. RADWAŃSKI, Z. Arbeiten an der Kodifizierung des Zivilrechts in Polen. In: LAZAR, J. - BLAHO, P. Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe. Bratislava: Iura Edition, 2007, s. 255-260.

22. RANIERI, F. La nouvelle partie générale du droit des obligations. Revue internationale du droit comparée. 2002, Vol. 54, No. 4, s. 941-958. CrossRef

23. TICHÝ, L. Kodifikace českého soukromého práva v evropských souvislostech. In: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - TICHÝ, L. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva. Praha: ASPI, 2006, s. 47-70.

24. VÉKAS, L. Grundzüge des ungarischen entwurf zu einem neuen Zivilgesetzbuch. In: LAZAR, J. - BLAHO, P. Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe. Bratislava: Iura Edition, 2007, s. 243-254.

25. VÉKAS, L. O návrhu nového občanského zákoníku. In: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - TICHÝ, L. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva. Praha: ASPI, 2006, s. 101-115.

26. WALD, A. - MARTINS-COSTA, J. - CUNHA, A. S. - CUNHA, A. DOS S. Code civil brésilien. Paris: Société de législation comparée, 2009.

27. WIDMER, P. Helvetské úvahy nad návrhem nového českého občanského zákoníku. In: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - TICHÝ, L. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva. Praha: ASPI, 2006, s. 123-134.

28. WITZ, C. Regards d'un juriste européen sur le nouveau code civil brésilien. In: WALD, A. - MENDES, G. F. (eds.). Code civil brésilien. Paris: Société de législation comparée, 2009, s. 29-45.

Creative Commons License
Deset let občanského zákoníku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení