AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 15–25

Očekávání jednoty v soudním rozhodování? K § 13 občanského zákoníku

[Expectations of Unity in Judicial Decisions? On Section 13 of the Civil Code]

Tomáš Holčapek, Petr Šustek

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.13
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

The article discusses the meaning and effect of section 13 of the Civil Code, which may arguably concern unity in judicial (and other) decisions and the need of explanation for a divergence from “precedent”. It contends that this provision does not per se create any obligation to follow previous decisions, but merely to explain why the court in a later case came to a different conclusion. If a “precedent” is neither a judgment (“nález”) of the Constitutional Court nor a specially published decision of another high-level court, it is up to the parties in the proceedings to draw the court’s attention to it. Otherwise they cannot legitimately expect the court to expressly discuss such prior decision.

Klíčová slova: precedent; stare decisis; judicial decision; reasons for a decision; legitimate expectation

reference (26)

1. ANDREWS, N. English Civil Procedure. Oxford: Oxford University Press, 2003.

2. ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Praha: Petr Rezek, 2021.

3. DWORKIN, R. Law's Empire. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press, 1986.

4. ELIÁŠ, K. Teoretické vymezení slabší strany v soukromém právu. Soudce. 2015, roč. 17, č. 12.

5. GAZDA, V. Judikatorní odklony a legitimní očekávání účastníků řízení. Právník. 2021, roč. 160, č. 4, s. 285-309.

6. GERLOCH, A. - TRYZNA, J. Úvaha nad principem legitimního očekávání obdobného posouzení právního případu. Soudce. 2014, roč. 16, č. 4, s. 14-19.

7. GOLDSCHMIDT, J. Zivilprozessrecht. 2. Aufl. Berlin: Springer, 1932.

8. CHALUPA, L. Aplikace práva [online]. 2021, č. 1 [cit. 2022-01-27]. Dostupné na: https://aplikaceprava.cz/magazines/aplikace-prava-1-2021.

9. LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

10. MACKOVÁ, A. K rekodifikaci civilního procesu. Rekodifikace & praxe. 2015, roč. 3, č. 6, s. 2-4.

11. MELZER, F. - TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek I, § 1-117. Praha: Leges, 2013.

12. PETROV, J. - VÝTISK, M. - BERAN, V. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

13. ROUČEK, F. - SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl prvý, (§§ 1 až 284). Svazek 1. Praha: V. Linhart, 1935.

14. ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek I (§ 1 až 654). 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

15. ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. K dotváření práva cestou analogie aneb jak zvýšit legitimitu a prosystémovost analogické argumentace v právu. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2021, Vol. LXVII, č. 1, s. 37-56. CrossRef

16. Nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 451/05.

17. Nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 3324/15.

18. Nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 2571/16.

19. Nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 1737/16.

20. Nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 1687/17.

21. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2013, sp. zn. 30 Cdo 610/2012.

22. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 7. 2015, sp. zn. 28 Cdo 5012/2014.

23. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1747/2014.

24. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 2016, sp. zn. 28 Cdo 1071/2015.

25. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2021, sp. zn. 31 Cdo 1904/2021.

26. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2016, sp. zn. 25 Cdo 2462/2016.

Creative Commons License
Očekávání jednoty v soudním rozhodování? K § 13 občanského zákoníku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení