AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 115–123

Soudní kontrola nepřiměřených (zneužívajících) ujednání z úřední pravomoci

[Ex Officio Control of Unfair Contract Terms by Courts]

Silvia Vyskočilová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.22
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

The contribution deals with the issue of ex officio control of unfair contract terms by courts, which follows from Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair contract terms in consumer contracts and from the decision-making practice of the European Court of Justice. The author deals with the issue of the court’s procedure in civil proceedings during the application of the unfairness test, especially with regard to consequences.

Klíčová slova: unfair contract terms; ex officio control; putative juridical act; invalidity of a juridical act; unfairness test

reference (32)

1. HANDLAR, J. Komentář k § 554 NOZ. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1764.

2. HULMÁK, M. Komentář k § 1813 a § 1815. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-2054): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 442, 475.

3. HULMÁK, M. Komentář k § 55 OZ. In: ŠVESTKA, J. - SPÁČIL, J. - ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník I: § 1-459: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 532-534.

4. HULMÁK, M. Komentář k § 1815 OZ. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-2054): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 477.

5. PELIKÁNOVÁ, I. - PELIKÁN, R. Komentář k § 1815 NOZ. In: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek V (§ 1721 až 2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 199.

6. PRAŽÁK, Z. Komentář k § 1813 až § 1815. In: PRAŽÁK, Z. - FIALA, J. - HANDLAR, J. a kol. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku: komentář k § 1721-2893 OZ. Praha: Leges, 2017, s. 168.

7. SELUCKÁ, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. Praha: C. H. Beck, 2008.

8. ŠVESTKA, J. Ochrana slabší strany a zásada rovnosti. In: DVOŘÁK, J. a kol. Soukromé právo 21. století. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 95.

9. TICHÝ, L. Komentář k § 551 NOZ. In: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek V (§ 1721 až 2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1341.

10. VEDRAL, J. K postavení finančního arbitra jako správního orgánu. Správní právo. 2016, roč. XLIX, č. 5, s. 268.

11. VÍTOVÁ, B. Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva. 2.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

12. VONDRÁČEK, O. Komentář k § 1815. In: PETROV, J. - VÝTISK, M. - BERAN, V. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1920.

13. WHELANOVÁ, M. Účinky unijního práva ve světle judikatury Soudního dvora. Správní právo [online]. 2011, roč. XLIV, č. 6, s. 74-85 [cit. 2022-01-31]. Dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/ucinky-unijniho-prava-ve-svetle-judikatury-soudniho-dvora.aspx.

14. WINTEROVÁ, A. Poznámky k vybraným aspektům hromadné žaloby. In: HAVLÍČEK, K. - KOVÁŘOVÁ, D. Hromadné žaloby: sborník z odborného právnického sympozia. Praha: Stálá konference českého práva, 2017, s. 22.

15. ZUKLÍNOVÁ, M. Občanskoprávní skutečnost. In: DVOŘÁK, J. - ŠVETSKA, J. - ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné 1: obecná část. 2. aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 158.

16. Nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 IV. ÚS 1783/11.

17. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 7. 2018, sp. zn. 26 Cdo 2666/2017.

18. Nález Finančního arbitra ze dne 8. 1. 2014, e.č. FA/211/2014, r.č. 54/SU/2013, s. 25-26.

19. Rozsudek ve spojených věcech Gutiérrez Naranjo, C-154/15, C-307/15 a C-308/15, bod 61.

20. Rozsudek ze dne 18. 2. 2016 ve věci Finanmadrid, C-49/14, bod 40.

21. Rozsudky ze dne 27. 6. 2000 ve věci Océano Grupo Editorial a Salvat Editores, C‑240/98 až C‑244/98, body 26, 28 a 29.

22. Rozsudek ze dne 21. 11. 2002, Cofidis, C‑473/00, body 32 a 33.

23. Rozsudek ze dne 26. 10. 2006 ve věci Mostaza Claro, C‑168/05, body 27 a 28.

24. Rozsudek ze dne 4. 6. 2009, Pannon GSM, C-243/08, bod 32.

25. Rozsudky ze dne 14. 6. 2012 ve věci Banco Español de Crédito, C 618/10, body 42 a 43.

26. Rozsudek ze dne 21. 2. 2013 ve věci Banif Plus Bank, C 472/11, bod 22.

27. Rozsudek ze dne 1. 10. 2015 ve věci ERSTE Bank Hungary, C 32/14, bod 41.

28. Rozsudek ze dne 28. 7. 2016 Milena Tomášová, C-168/15, bodech 28-31.

29. Rozsudek ze dne 13. 9. 2018 ve věci Profi Credit Polska, C-176/17, bod 42.

30. Rozsudek ze dne 21. dubna 2016ve věci Radlinger a Radlingerová, C-377/14, bod 52.

31. Rozsudek ze dne 21. prosince 2016 ve věci Gutiérrez Naranjo, C-154/15, bod 58 a další.

32. Pokyny k výkladu a uplatňování směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 22. 7. 2019 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách, s. 43. [online]. 24. 7. 2019 [cit. 2022-01-31]. Dostupné na: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/eu-a-spotrebitel/pokyny-evropske-komise-k-vykladu-a-uplatnovani-smernice-o-zneuzivajicich-ujednanich-ve-spotrebitelskych-smlouvach--247940/

Creative Commons License
Soudní kontrola nepřiměřených (zneužívajících) ujednání z úřední pravomoci is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení