AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Etický kodex časopisu AUC Iuridica

Časopis AUC Iuridica (AUCI) publikuje vědecké články, jejichž vysoká kvalita je zajištěna anonymním recenzním řízením. Redakce proto dbá na to, aby recenzní řízení a posuzování rukopisů bylo důkladné, objektivní a spravedlivé.

Tento etický kodex popisuje zásady etického chování všech účastníků recenzního řízení a posuzování rukopisu. Autoři, redaktoři a recenzenti jsou povinni řídit se pravidly uvedenými v tomto etickém kodexu.

Autoři

Každý rukopis předložený k odbornému posouzení časopisem AUCI musí být původní dílo. Rukopis nesmí být již dříve publikován nebo přijat k publikaci v jiném časopisu či nakladatelství. Výjimky z pravidla „původnosti“ platí pro následující díla: 1) konferenční příspěvky publikované na příslušné webové stránce konference; 2) příspěvky zčásti publikované v rámci magisterské, rigorózní, disertační a habilitační práce, přičemž tato skutečnost musí být redakci předem autorem oznámena. Autor nesmí časopisu AUCI poslat k posouzení rukopis, který je předmětem posouzení jiným časopisem, anebo jinému časopisu poslat rukopis, který je v daný okamžik posuzován v časopise AUCI.

Rukopis nesmí obsahovat plagiátorství, falšování, výmysly nebo závažná opomenutí. Autoři jsou povinni odkazovat na díla ostatních autorů, pokud je citují v doslovném znění či parafrázují jejich myšlenky. V případě plagiátorství nebo autoplagiátorství (opakované publikace vlastních děl) bude rukopis odmítnut.

Autoplagiátorství (duplicitní publikace vlastního díla) je v zásadě nepřípustné. Čerpá-li rukopis z jiné autorovy práce, která již byla publikována, je v tisku nebo je posuzována k publikaci, musí autor na tuto práci odkazovat.

Autor zajistí, aby jeho rukopis neporušoval autorské právo. V případě, že autor používá cizí díla (grafika, tabulky), jejichž použití vyžaduje souhlas jejich autora, zajistí potřebná oprávnění před odesláním příspěvku.

Redaktoři

Redaktoři (členové redakční rady) si zachovávají svoji nezávislost. Nezneužívají svého postavení a k autorům přistupují objektivně, diskrétně, konstruktivně a nestranně. Posuzují rukopisy pouze na základě jejich odborných kvalit, přičemž se opírají o recenzní posudky. Redakce usiluje o teoretickou a metodologickou pluralitu, zároveň však očekává, že rukopisy budou mít odpovídající odbornou úroveň a že budou přínosné a přístupné pro čtenáře. 

Redakce neposkytuje příspěvek nikomu jinému než recenzentům, autorům, spluautorům či členům redakční rady, přitom vždy zachovává anonymitu autorů a recenzentů. 

Odpovědnost za přijetí nebo odmítnutí rukopisů nese redakce, která respektuje doporučení recenzentů. Redakce zpětně informuje recenzenty o výsledcích recenzního řízení a o konečném rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí rukopisu.

Recenzenti

Recenzenti jsou zpravidla dva renomovaní experti v daném oboru, kteří však nejsou ze stejného pracoviště jako autor posuzovaného příspěvku.

Recenzenti musí odmítnout vypracování posudku na rukopis, o němž se domnívají, že v němž mají skutečný nebo potenciální střet zájmů. V případě pochybností, zda jde o střet zájmů, recenzenti informují o této skutečnosti redakci.

Recenzenti hodnotí rukopisy nezaujatě, objektivně, spravedlivě a profesionálně. Recenzenti jsou k autorovi upřímní, pokud mají pochybnosti o kvalitě rukopisu. Od recenzentů se očekává, že své doporučení redakci adekvátně odůvodní a že poskytnou autorovi odpovídající množství komentářů a případně i doporučení. Recenzenti vypracovávají posudek včas podle dohodnutého termínu, zpravidla do 30 dnů.

Etika časopisu AUCI je primárně založena na Etickém kodexu Výboru pro etiku publikace (COPE).

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478