AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 163–172

Generální prevenční povinnost v systému deliktního práva

[A Brief Reflection on the Role of the General Prevention Duty in the New Model of Tort Law]

Anežka Janoušková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.26
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

The paper at hand deals with role and function of the general prevention duty in tort law as introduced by the Czech Civil Code in 2014. The general prevention duty has been taken over from the former Civil Code with some minor legislative amendments. On the other hand, basic rules for tort liability have changed significantly. As opposed to the previous general tort law provision, the new tort law was modelled upon the German concept of liability. However, German tort law does not explicitly provide for a general prevention duty. As the paper points out, this creates a unique combination of rules that need to be examined and discussed thoroughly. The paper at hand strives to be part of the discussion and tackle the issue of whether the traditional understanding of the general prevention duty needs to be reassessed and if so, how. It poses major questions, which arise due to the aforementioned changes. It further evaluates existing opinions on the matter and elaborates on possible solutions to the problem.

Klíčová slova: general prevention duty; tort law; damages

reference (15)

1. DVOŘÁK, J. - ŠVESTKA, J. - ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné 1: obecná část. Praha: Wolters Kluwer, 2013.

2. Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze) [online]. [cit. 2022-01-20]. Dostupné na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf.

3. ELISCHER, D. Protiprávnost - co je jejím zdrojem v soukromém právu? Časopis pro právní vědu a praxi. 2016, roč. 24, č. 4, s. 501 a násl. CrossRef

4. HABERSACK, M. a kol. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB Band 5: Schuldrecht, Besonderer Teil III §§ 705-853, Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, Produkthaftungsgesetz. 7. Aufl. München: C. H. Beck, 2017.

5. HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI: závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

6. JANOUŠKOVÁ, A. Čistě majetková újma a její náhrada v novém civilním právu. Část I. Rekodifikace a praxe. 2015, roč. 3, č. 12, s. 16-23.

7. KNAPP, V. - PLANKA, K. Učebnice československého občanského práva. Sv. I, Obecná část. Praha: Orbis, 1965.

8. MEDICUS, D. - LORENZ, S. Schuldrecht II, Besonderer Teil. 17. Aufl. München: C. H. Beck, 2014.

9. MELZER, F. - TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX, § 2894-3081: závazky z deliktů a z jiných právních důvodů. Praha: Leges, 2018.

10. MELZER, F. Ustanovení § 415 občanského zákoníku a stanovení protiprávnosti jako předpokladu náhrady škody podle občanského zákoníku. Časopis pro právní vědu a praxi. 2002, roč. 10, č. 3, s. 265 a násl.

11. PALANDT, O. Bürgerliches Gesetzbuch. 76. Aufl. München: C. H. Beck, 2017.

12. PETROV, J. Protiprávnost a obecná prevenční povinnost. Právní rozhledy. 2007, roč. 15, č. 20, s. 745 a násl.

13. PETROV, J. - VÝTISK, M. - BERAN, V. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

14. ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014.

15. ŠVESTKA J. - SPÁČIL, J. - ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník I: § 1-459: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.

Creative Commons License
Generální prevenční povinnost v systému deliktního práva is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení