AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 81–90

Právní jednání rodiče při správě jmění dítěte aneb jak otočit podstatu a účel zákona o 180°

[A Parent’s Legal Acting in Administration Child’s Assets and Debts, or How to Reverse the Principle and Purpose of the Law]

Michaela Zuklínová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.19
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

The administration of the child’s assets and debts as a part of parental responsibility is one of the important duties and rights of parents, as well as the duty and the right of the legal representation of the child. This article is trying to compare the original legal text of the relevant law, i.e., the article 898 of the Czech Civil Code (at the time of the codification of the Civil Code) and new legal text (when law No. 192/2021 has novelized the provision in question). The problem/question in the protection of the property rights of a child is researched above all. Several legal acts of parents (as the legal guardians of a child) need the court’s approval. According to the original law, a parent’s legal act without the court’s approval has been refused. Is it was watched as a legal nothing (putative act or no-act). In the view of constitutional law, this way of protecting a child was the maximum possible choice. But the new law has diminished the protection to the minimum, because now such imperfect parent’s legal act may be declared invalid by a court only if the child (or another person) invokes the invalidity (voidable act), and – above all – if the legal act has no harmful consequence for the child, a court does not have to declare the invalidity of such legal act at all.

Klíčová slova: parental responsibility; administration of child’s assets and duties; legal act of the parents; court’s approval; putative act; invalid act

reference (11)

1. DOBROVOLNÁ, E. § 36: Omezení způsobilosti samostatně právně jednat u nezletilého. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654): komentář [online]. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021 [cit. 2022-03-04]. Dostupné na: https://www.beck-online.cz.

2. DVOŘÁK, B. in: MELZER, F. - TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek I, § 1-117. Praha: Leges, 2013, s. 455-458.

3. ELIÁŠ, J. - RUBEŠ, J. in: ČEŠKA, Z. - KABÁT, J. - ONDŘEJ, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. I. svazek. Praha: Panorama, 1987, s. 192 a násl.

4. ELIÁŠ, K. K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. Bulletin advokacie. 2015, roč. 45, č. 9, s. 13-24.

5. FRINTOVÁ, D. - FRINTA, O. Svéprávnost v občanském zákoníku a její recentní vývoj. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2022, Vol. VXVIII, č. 2, s. 27-34.

6. KOTRADY, P. Zásadní změny v právní úpravě péče o jmění dítěte. Právo a rodina. 2022, roč. 24, č. 1, s. 7-12.

7. MELZER, F. in: MELZER, F. - TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek III, § 419-654. Praha. Leges, 2014, s. 774 a násl., 784 a násl.

8. PSUTKA, J. Péče o jmění nezletilého dítěte. Praha: C. H. Beck, 2021.

9. ŠVESTKA, J. in: ŠVESTKA J. - SPÁČIL, J. - ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník I: § 1-459: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 298 a násl.

10. ŠVESTKA J. - DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009.

11. ZUKLÍNOVÁ, M. in: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek I (§ 1 až 654). 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 1349-1390.

Creative Commons License
Právní jednání rodiče při správě jmění dítěte aneb jak otočit podstatu a účel zákona o 180° is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení