AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 125–137

Nájomné bývanie v postmodernej dobe

[Rental Housing in the Postmodern Era]

Denisa Dulaková Jakúbeková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.23
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

One of the areas that has undergone important changes in the “new” Czech Civil Code is the regulation of rental housing. Until the entry into force of the Czech Civil Code (i.e., until 31 December 2013), rental housing had the same legal basis, based on the common “Czechoslovak” Civil Code of 1964 (Act No. 40/1964 Sb.), or its amendment of 1991 (Act No. 509/1991 Sb.). Despite several legislative changes in that republic, the lease of an apartment retained an almost “sibling relationship”. However, since the Czech Civil Code came into force, private law in our two countries has taken on a fundamentally different character. In the Czech Republic, the legal regulation of rental housing is – in our view – more general, more modern, and (even) fairer, as it equalizes the legal position of landlord and tenant. In the Slovak Republic, however, it has taken on the character of the status quo, which, in principle, has not even changed with the later adoption of the more liberal Act No. 98/2014 Sb. on the short-term rental of flats.

Klíčová slova: right to housing; housing protection; forms of housing; ownership; rent/lease

reference (34)

1. BALÍK, S. in: ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář. 2. svazek, § 488–880. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-687-7.

2. BEŇOVÁ, N. – MATIAŠKO, M. Právo na bývanie [online]. Bratislava: Notabene – Proti Prúdu – Socia, 2018 [cit. 2021-12-20]. ISBN 978-80-89851-17-1. Dostupné na: https://www.notabene.sk/swift_data/source/knihy_publikacie/Pravo_na_byvanie_final_web.pdf.

3. BEŇUŠKOVÁ, Z. Nájomné bývanie na vidieku na príklade výskumu vybraných obcí. Journal of Urban Ethnology. 2019, No. 17, s. 243–257. ISSN 1429-0618.

4. BRŇAK, M. Sociálne bývanie na Slovensku. Prohuman [online]. 2021 [cit. 2021-12-20]. ISSN 1338-1415. Dostupné na: https://www.prohuman.sk/socialna-praca/socialne-byvanie-na-slovensku.

5. BUDJAČ, M. – FANČOVIČ, B. Zákon o krátkodobom nájme bytu: komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-8186-175-2.

6. CÁR, M. – Národná banka Slovenska. Stav a perspektíva nájomného bývania na Slovensku. Slovenská štatistika a demografia [online]. 2020, roč. 30, č. 1, s. 31–43 [cit. 2021-12-20]. ISSN 1210-1095. Dostupné na: https://ssad.statistics.sk/SSaD/wp-content/files/1_2020/1_2020_clanok_3_Car.pdf.

7. ČEŠKA, Z. – KABÁT, J. – ONDŘEJ, J. – ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Díl I, (§ 1–221). Praha: Panorama, 1987.

8. ČEŠKOVÁ, E. Psychické funkce a základ psychopatologie [online]. S. 40 [cit. 2021-12-12]. Dostupné na: https://is.muni.cz/el/med/jaro2019/VLPY9X1c/um/Psychopatologie_prezentace.pdf.

9. DOUBEK, P. Obecná psychiatrie [online]. [cit. 2021-12-12]. Dostupné na: https://psychiatrie.lf1.cuni.cz/file/6049/obecna-psychiatrie-2.pdf.

10. FICO, M. Sociálne bývanie: aktuálne otázky a trendy v jeho podpore. Rodina a práca. 2011, č. 1. ISSN 1336-7153.

11. HALEVI, Y. K. Listy môjmu palestínskemu susedovi. Bratislava: Hadart Publishing, 2020. ISBN 978-80-99941-13-8.

12. HOGENOVÁ, M. Porovnanie právnej úpravy a praxe verejných a sociálnych nájomných bytov vo vybraných krajinách Európy (Porovnávacia analýza k parlamentným tlačiam č. 272 a č. 273) [online]. Bratislava: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2020 [cit. 2021-12-20]. Dostupné na: www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=486820.

13. HRBÁŇ, B. – FREUND, M. – MAZÚR, J. Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020–2030 [online]. Bratislava: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy – Metropolitný inštitút Bratislava, 2021 [cit. 2021-11-02]. Dostupné na: https://mib.sk/wp-content/uploads/2021/03/Koncepcia-bytovej-politiky_2021.pdf.

14. JANČO, M. Vybrané otázky prípravy Európskeho občianskeho zákonníka ako harmonizovaného európskeho modelového zákona súkromného práva a možnosti jeho využitia v slovenskom právnom poriadku z hľadiska účasti Slovenskej republiky v európskom integračnom procese. Dizertačná práca. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009.

15. KINDER, P. D. Not in My Backyard Phenomenon. In: Britannica [online]. [cit. 2021-12-20]. Dostupné na: https://www.britannica.com/topic/Not-in-My-Backyard-Phenomenon.

16. LEDNICKÁ, K. Šikmý kostel: románová kronika ztraceného města: léta 1894–1921. Ostrava: Bílá vrána, 2020. ISBN 978-80-88362-00-5.

17. LEDNICKÁ, K. Šikmý kostel: románová kronika ztraceného města. Druhý díl, léta 1921–1945. Ostrava: Bílá vrána, 2021. ISBN 978-80-88362-04-3.

18. LLOSA, M. V. Volání kmene. Trnová: Bourdon, 2019. ISBN 978-80-7611-007-6.

19. MÁRAI, S. Spoveď mešťana. Bratislava: Kalligram, 2011. ISBN 978-80-8101-463-5.

20. OSVALDOVÁ, L. Nie na mojom dvore: nájomné bývanie v Bratislave naráža na odpor, susedia sa boja zahusťovania aj nájomníkov. In: Denník N [online]. 12. 5. 2021 [cit. 2021-12-20]. Dostupné na: https://dennikn.sk/2379676/nie-na-mojom-dvore-najomne-byvanie-v-bratislave-naraza-na-odpor-susedia-sa-boja-zahustovania-aj-najomnikov/.

21. PAVLOVSKÝ, P. a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. 4. aktual. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4332-5.

22. VIDOVÁ, J. Bývanie a kvalita života. In: Aktuální otázky sociální politiky 2007 – teorie a praxe [online]. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, s. 71–76 [cit. 2021-12-20]. ISBN 978-80-7395-025-5. Dostupné na: https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/38545/VidovaJ_ByvanieAKvalita_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

23. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, 1979. In: Slov-Lex: právny a informačný portál [online]. [cit. 2021-12-20]. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1987/62/19870701.

24. Dohovor o právach dieťaťa, 1989. In: Slov-Lex: právny a informačný portál [online]. [cit. 2021-12-20]. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/104/20021118.

25. Európska sociálna charta (revidovaná), 1996. In: Slov-Lex: právny a informačný portál [online]. [cit. 2021-12-20]. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/273/.

26. Európsky parlament. Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o bývaní a regionálnej politike (2006/2108(INI) [online]. 9. 1. 2006 [cit. 2021-12-20]. Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/644/644864/644864sk.pdf.

27. Charta základných práv Európskej únie (2016/C 202/02). In: Úradný vestník C 202/390 [online]. 7. 6. 2016 [cit. 2021-12-20]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A12016P%2FTXT&from=LT.

28. Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020. In: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky [online]. [cit. 2021-12-20]. Dostupné na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/bytova-politika/dokumenty/koncepcie.

29. Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, 1976. In: Slov-Lex: právny a informačný portál [online]. [cit. 2021-12-20]. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/120/19761013.

30. Obhajoba práv Rómov na bývanie na Slovensku [online]. Bratislava: COHRE – ERRC – NMŠ, 2004 [cit. 2021-12-20]. ISBN 80-89008-17-8. Dostupné na: https://www.nadaciamilanasimecku.sk/files/documents/publikacie/obhajoba_prav_romov.pdf.

31. Správa o plnení záverov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020. In: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky [online]. [cit. 2021-12-20]. Dostupné na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/bytova-politika/dokumenty/koncepcie.

32. Stratégia pre udržateľné bývanie a pozemkový manažment v regióne krajín EHK OSN pre roky 2014–2020. In: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky [online]. [cit. 2021-09-27]. Dostupné na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/bytova-politika/medzinarodna-spolupraca/strategia-pre-udrzatelne-byvanie-a-pozemkovy-manazment-v-regione-krajin-ehk-osn-pre-roky-2014-2020.

33. Švédský parlament vyslovil nedůvěru vládě premiéra Stefana Löfvena. In: Seznam Zprávy [online]. 21. 6. 2021 [cit. 2021-12-20]. Dostupné na: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/svedsky-parlament-vyslovil-neduveru-vlade-premiera-stefana-lofvena-167840.

34. Štatistika bývania. In: eurostat: Statistic Explained [online]. 2020 [cit. 2021-12-12]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics%2Fsk&oldid=498765#Vlastn.C3.ADcky_vz.C5.A5ah.

Creative Commons License
Nájomné bývanie v postmodernej dobe is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení