AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022), 47–58

Odporovatelnost právních jednání zkracujících věřitele dle občanského zákoníku a insolvenčního zákona – procesní aspekty

[The Voidability of Legal Acts Shortening Creditors under the Civil Code and the Insolvency Act – Procedural Aspects]

Petr Smolík

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.16
zveřejněno: 02. 06. 2022

Abstract

The paper deals with the new regulation of the relative ineffectiveness of legal acts in the Civil Code and compares it with the special regulation of the ineffectiveness of legal acts of the debtor in the Insolvency Act, which was adopted several years earlier. The basis of the treatise is the substantive legal regulation of the institute, but due to its nature, the procedural aspects – the so-called voidability – cannot be separated from the substantive aspects. The interpretation therefore focuses on the procedure of creditors towards the debtor or third parties when applying relative ineffectiveness and focuses on avoidance actions (both general and special), which are the basic instrument of the legal protection of creditors. With regard to the above-mentioned double regulation there are also problems in practice when both variants occur concurrently. A specific problem is also represented by the clash of the relative ineffectiveness of a legal act with its invalidity and its resolution especially in the area of insolvency law.

Klíčová slova: relative ineffectiveness of legal acts; voidability; avoidance action; protection of creditors

reference (29)

1. LEBEDA, M. in: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 2137-2154.

2. MORAVEC, T. - KOTOUČOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 829-908.

3. BAUDYŠ, P. Odporovatelnost. Právní rozhledy. 2002, roč. 10, č. 11, s. 556 a násl.

4. DĚDIČ, J. - LASÁK, J. Bezúplatná plnění společníkům po velké novele ZOK. Bulletin advokacie. 2020, roč. 50, č. 9, s. 11-15.

5. DVOŘÁK, B. Odpůrčí žaloba. In: GEŠKOVÁ, K. (ed.). Žalobné právo: zborník z medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2020, s. 11.

6. ELIÁŠ, K. Zákon a profesoři (Malé praktikum ze sociologie práva). Právní rozhledy. 1998, roč. 6, č. 6, s. 287-291.

7. HOBL, J. Relativní neúčinnost a oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání. Komorní listy. 2015, č. 4, s. 20.

8. HORÁK, O. Nad rozhodnutím o nedovolání se neplatnosti závěti. Ad Notam. 2019, č. 4, s. 14.

9. KLEIN, Š. Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání dle § 94b a násl. not. ř. de lege ferenda. Ad Notam. 2015, č. 3, s. 16.

10. KOLMAČKA, V - KYSELÁK, P. K doložce o zesplatnění úvěru pro případ insolvence. Právní rozhledy. 2021, roč. 29, č. 21, s. 725-735. CrossRef

11. LEBEDA, M. Relativní neúčinnost v NOZ. Právní rozhledy. 2013, roč. 21, č. 6, s. 222 a násl.

12. MRÁZKOVÁ, L. Relativně neúčinné právní jednání v soudní praxi. Komorní listy. 2017, č. 2, s. 20.

13. PAŘÍZEK, I. Další převod majetku získaného odporovatelným právním úkonem. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 20, s. 744 a násl.

14. PULKRÁBEK, Z. Obsah odpůrčího nároku podle občanského zákoníku. Bulletin advokacie. 2019, roč. 49, č. 4, s. 41-44.

15. PULKRÁBEK, Z. Odporovatelnost tzv. ekvivalentních právních úkonů. Právní rozhledy. 2009, roč. 17, č. 21, s. 753-760.

16. PULKRÁBEK, Z. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového OZ. Právní rozhledy. 2013, roč. č. 11, s. 381 a násl.

17. ŘEHÁČEK, O. - VRBA, M. K některým otázkám spojeným s neúčinností právních úkonů dle InsZ. Právní rozhledy. 2013, roč. 21, č. 9, s. 305-312.

18. ŘEHÁČEK, O. - VRBA, M. Plnění dluhu jako zvýhodňující právní jednání. Právní rozhledy. 2015, roč. 23, č. 17, s. 573-579.

19. ŘEHÁČEK, O. - VRBA, M. Relativní neúčinnost právních jednání dle NOZ. Právní rozhledy. 2013, roč. 21, č. 21, s. 747 a násl.

20. SOMOL, K. K některým otázkám odpůrčího práva v rámci insolvenčního řízení. Auditor. 2012, roč. 19, č. 3, s. 17-24.

21. SPRINZ, P. Odporovatelnost právních jednání bez přiměřeného protiplnění aneb rizika ex post úsudku o výši protiplnění. Obchodněprávní revue. 2020, roč. 12, č. 1, s. 20 a násl.

22. SPRINZ, P. Odporovatelnost zvýhodňujících právních jednání aneb ex post cesta k poměrnému uspokojení věřitelů. Obchodněprávní revue. 2019, roč. 11, č. 11-12, s. 269 a násl.

23. TICHÝ, L. Deliktněprávní ochrana pohledávky (na okraj žaloby na náhradu škody - konkurenční prostředek právní ochrany znevýhodněného věřitele). Bulletin advokacie. 2019, roč. 49, č. 4, s. 34-40.

24. TROUP, T. Obranné námitky odpůrce v insolvenčním odpůrčím sporu. Bulletin advokacie. 2019, roč. 49, č. 4, s. 45-51.

25. TROUP, T. - RAKOVSKÝ, A. Poznámka k rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci souběhu obecné a insolvenční odporovatelnosti aneb když méně je …méně. Bulletin advokacie. 2015, roč. 45, č. 9, s. 32-36.

26. TROUP, T. - RAKOVSKÝ, A. Deformace obecného odpůrčího práva v prostředí insolvence aneb hůl do vody vnořená zdá se býti zlomená. Obchodněprávní revue. 2014, roč. 6, č. 10, s. 273 a násl.

27. TROUP, T. -RAKOVSKÝ, A. Odporovatelnost zástavního práva v prostředí insolvence a mimo ni aneb "Pozor, zákruta!". Obchodněprávní revue. 2015, roč. 7, č. 2, s. 39 a násl.

28. TROUP, T. - RAKOVSKÝ, A. Zápočet v předvečer insolvence ve světle odpůrčího práva I. Bulletin advokacie. 2018, roč. 48, č. 10, s. 34-41.

29. TROUP, T. - RAKOVSKÝ, A. Zápočet v předvečer insolvence ve světle odpůrčího práva II. Bulletin advokacie. 2018, roč. 48, č. 11, s. 31-36.

Creative Commons License
Odporovatelnost právních jednání zkracujících věřitele dle občanského zákoníku a insolvenčního zákona – procesní aspekty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení