AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023)

Několik poznámek k vymezení osobní působnosti zákona o státní službě
Jan Pichrt

Důsledky trestního řízení pro postavení zaměstnanců veřejné správy
Martin Kopecký

Ochrana oznamovatelů (nejen) ve státní službě
Jakub Morávek

Uplatňování zákazu diskriminace ve státní službě
Jakub Tomšej

Úvahy nad (ne)možnostmi kolektivního vyjednávání ve státní službě ve světle mezinárodních pracovněprávních norem
Jan Vácha, Jan Pichrt

Odškodnění újmy způsobené neozbrojenému státnímu zaměstnanci služebním úrazem
Martin Štefko

Odpovědnost státních zaměstnanců za škodu způsobenou služebnímu úřadu
Hana Jandová, Veronika Nováková

Služební poměr a střet zájmů u osob blízkých
Patrik Stonjek

Právní postavení státního zaměstnance zařazeného mimo výkon služby z organizačních důvodů
Pavel Kopecký

Zdravotní způsobilost zaměstnance a lékařské posudky ve státní službě
Lucie Matějka Řehořová

Porovnání zániku služebního poměru vojáka z povolání a skončení pracovního poměru zaměstnance coby možného následku pravomocného odsouzení v trestním řízení
Tomáš Kučera

K organizaci státní policie
Vladimír Sládeček

Dvě poznámky ke jmenování a (zejména) odvolávání tajemníka obecního úřadu
Jan Malast

Přeshraniční znečištění v případu úniku kyanidu z těžebního provozu v Baia Mare: mezinárodněprávní aspekty
Denisa Hlušičková, Ondřej Vícha

Cyberspace as a Common Heritage of Mankind: Governing Normative Limitations of the Internet by Virtue of International Law
Haekal Al Asyari

Pichrt, Jan – Tomšej, Jakub a kol. Nad vymezením závislé práce
Kristina Koldinská

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení