AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023), 161–178

K organizaci státní policie

[On the Organisation of the State Police]

Vladimír Sládeček

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.53
zveřejněno: 04. 12. 2023

Abstract

The article deals with the development of the legal regulation, more precisely with the statutory regulation, of the organization of the State Police (of the Czech Republic). The first part of the article gives an outline of the development of the legal regulation of State Police between 1947 and 1989. A more detailed account is then given to the development of the organization of the State Police after the serious political changes at the end of 1989. The second part of the paper is focused on the adoption of the Act No. 283/1991 Sb., on the Police of the Czech Republic, and its regulations regarding the organization of the State Police until its abolition in 2008. This section also recalls the debate on the new law on the State Police, which was prepared in 2000, but has not been submitted to Parliament. The new legislation, implemented by Act No. 273/2008 Sb., on the Police of the Czech Republic, is analyzed in terms of the organization of the Police in the third part of the paper. The conclusion contains an assessment of the current legislation, inter alia, in terms of access to information on the organization of the Police.

klíčová slova: State Police; development of the legal regulation; organization of the State Police; the Act No. 283/1991 Sb., on the Police of the Czech Republic; the Act No. 273/2008 Sb., on the Police of the Czech Republic

reference (24)

1. BÁRTA, M. K činnosti Lidových milicí v únoru 1948. Paměť a dějiny. 2017, roč. 11, č. 4, s. 55-61.

2. FILKO, J. Niektoré nové otázky v zákone o Zbore Národnej bezpečnosti. Správní právo. 1975, roč. XXIII, č. 1, s. 55-64.

3. FROLÍK, J. Nástin organizace vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948-1989. Sborník archivních prací. 1991, roč. 41, č. 2, s. 447-510.

4. JONÁK, J. Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti. Kriminalistický sborník. 2020, roč. 64, č. 4.

5. KAPLAN, K. Nebezpečná bezpečnost. Brno: Doplněk, 1999.

6. KROUPA, V. Sbor národní bezpečnosti 1945-1948. Praha: Naše vojsko 1977.

7. MATES, P. - SCHELLE, K. Košický vládní program a budování nové správy. Správní právo. 1985, roč. XVIII, č. 1, s. 44-45.

8. MATES, P. - ČECHMÁNEK, M. - HROMÁDKA, M. - KRAMÁŘ, K. - RAJMAN, J. Policejní právo: právní předpisy s komentářem. Praha: Linde, 2004.

9. MATES, P. - SLABÝ, A. - ŠKODA, J. - ŠMERDA, R. - VAVERA, F. Zákon o policii s komentářem. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2023.

10. MATES, P. - ŠKODA, J. - VAVERA, F. - SLABÝ, A. Veřejné sbory v České republice. Praha: Leges, 2023.

11. MIKULE, V. Policie jako činnost a jako instituce. In: ZOUBEK, V. (ed.). Sborník z druhého mezinárodního vědeckého semináře k vědeckovýzkumnému úkolu č. 214 "Bezpečnostní politika České republiky". Praha: Policejní akademie České republiky, 1998, s. 53.

12. POLNAR, S. Státní bezpečnost a kultura v letech 1948 až 1989: právně historický pohled. Právněhistorické studie. 2015, roč. 44, č. 2, s. 62 a násl.

13. RAJCHL, J. Výhrada zákona pro zřízení správního úřadu a stanovení jeho působnosti. In: KUDRNA, J. (ed.). Ústava v kontextu společenských změn: k 30. výročí jejího přijetí. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, s. 217 a násl.

14. SLÁDEČEK, V. Obecní policie. In: SLÁDEČEK, V. - POUPEROVÁ, O. - MADLEŇÁKOVÁ, L. a kol. Správní právo: zvláštní část (vybrané kapitoly). Praha: Leges, 2022, s. 471 a násl.

15. SLÁDEČEK, V. Správní úřad podle čl. 79 odst. 1 Ústavy? In: BENÁK, J. - FILIP, J. - ŠIMÍČEK, V. (eds.). Pocta Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 285 a násl.

16. SLÁDEČEK, V. Státní policie. In: SLÁDEČEK, V. - POUPEROVÁ, O. - MADLEŇÁKOVÁ, L. a kol. Správní právo: zvláštní část (vybrané kapitoly). Praha: Leges, 2022, s. 445 a násl.

17. SLÁDEČEK, V. - MIKULE, V. - SUCHÁNEK, R. - SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky: komentář. Praha: C. H. Beck, 2016.

18. SLAVÍK, B. K místu a úloze SNB v politickém systému socialistické společnosti. Správní právo. 1975, roč. XXIII, č. 8, 474-478.

19. SOUKUP, L. Počátky organizace státní bezpečnosti (SNB) v ČR (1946-1950). In: MALÝ, K. - SOUKUP, L. (eds.). Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989: sborník příspěvků. Praha: Karolinum, 2004, s. 399 a násl.

20. ŠKODA, J. - VAVERA, F. - ŠMERDA, R. Zákon o policii s komentářem. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013.

21. ŠTEINBACH, M. 30 let Policie České republiky. Praha: Policejní prezidium České republiky, 2021.

22. VYVIAL, M. Působnost Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti. Správní právo. 1986, roč. XXXIV, č. 8, s. 485-489.

23. ŠTEINBACH, M. - ŠLESINGER, R. - ZIMMERMANN, M. - BÍLEK, M. - HLAVÁČOVÁ, K. Zákon o Policii České republiky: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

24. VANGELI, B. Zákon o Policii České republiky: komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

Creative Commons License
K organizaci státní policie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení