AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023), 147–160

Porovnání zániku služebního poměru vojáka z povolání a skončení pracovního poměru zaměstnance coby možného následku pravomocného odsouzení v trestním řízení

[Comparison of the Termination of Military Service of a Professional Soldier and the Termination of Employment of an Employee as a Possible Consequence of a Final Conviction in Criminal Proceedings]

Tomáš Kučera

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.52
zveřejněno: 04. 12. 2023

Abstract

This study is focused on the consequences of a final conviction in criminal proceedings on the military service of a professional soldier in comparison with the employment of an employee. To provide a better understanding, a basic description of termination of both relationships is offered prior to examination of the main subject of the paper. Further on, the consequences of a final conviction in criminal proceedings on the military service of a professional soldier and on the employment of an employee are reviewed with a finding of great similarities. First of all, before the very formation of the relationship, a candidate’s clean criminal record is a must-have in case of military service and might be a must-have in case of some (specific) employment. Secondly, in case of a conviction and sentence to imprisonment (with no specific length of imprisonment) for an intentional crime, a professional soldier must be dismissed from the military service but an employee may (in regular cases) be dismissed only if they are sentenced to imprisonment for six (or twelve) months for an intentional crime. Finally, the study offers proposals de lege ferenda. One of them is to remove the necessity of giving a convicted soldier an extra two months after the final conviction is delivered by court before soldier’s military service is terminated. Another is to dispose of the limitation for the employer consisting of the prohibition of termination of employment with protected employees (pregnant employee, employee on maternity or paternal leave).

klíčová slova: military service; professional soldier; employee; dismissal; termination; criminal proceedings; final conviction

reference (14)

1. KADLUBIEC, V. Služební poměr – veřejnoprávní nebo soukromoprávní vztah? Časopis pro právní vědu a praxi. 2015, roč. 23, č. 4, s. 407–413.

2. Ministerstvo obrany ČR. Vývoj skutečných počtů osob v resortu MO ČR v letech 1992–2022. In: Army.cz [online]. 2023 [cit. 2023-02-26]. Dostupné na: https://mocr.army.cz/dokumenty-a-legislativa/vyvoj-skutecnych-poctu-osob-v-resortu-mo-cr-v-letech-1992---2017-129653/.

3. PICHRT, J. Komentář k § 2. In: Zákon o státní službě: komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020 [online dostupné v ASPI].

4. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2014, č. j. 11 Ad 2/2012-29.

5. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2016, č. j. 9 Ad 20/2013-38.

6. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2008, sp. zn. 21 Cdo 5034/2007.

7. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2012, č. j. 4 Ads 153/2011-75.

8. ŠTEFKO, M. – ŠOUŠA, J. Za kvalitní novou služební pragmatiku. In: Pracovní právo 2012 na téma Závislá práce a její podoby [online]. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2012. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, sv. č. 440 [cit. 2023-02-26]. Dostupné na: https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2012/files/PracovniPravo2012.pdf.

9. Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.

11. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

12. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

13. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14. Zákon č. 332/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Creative Commons License
Porovnání zániku služebního poměru vojáka z povolání a skončení pracovního poměru zaměstnance coby možného následku pravomocného odsouzení v trestním řízení is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení