AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023), 195–210

Přeshraniční znečištění v případu úniku kyanidu z těžebního provozu v Baia Mare: mezinárodněprávní aspekty

[Transboundary Pollution in the Case of the Cyanide Spill from the Baia Mare Mining Operation: International Legal Aspects]

Denisa Hlušičková, Ondřej Vícha

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.55
zveřejněno: 04. 12. 2023

Abstract

The following paper traces the circumstances of the 2000 mining accident in the Romanian town of Baia Mare, which has been described as one of the worst environmental disasters since Chornobyl. Following this, the authors analyze the international legislation in force at the time of this accident and mention two types of obligations resulting from international treaties in force at the time, to which Romania was also a contracting party. At the turn of the millennium, there was a lack of legislation at the international and European Commission level to regulate this waste management process, making the whole process riskier and, in some cases, was also the reason for mining accidents associated with cyanide leaks into the environment. The authors describe the changes in international law adopted in response to the mining accidents, cite the case-law of the ECtHR related to the Baia Mare accident case (case Tǎtar v Romania). The authors leave aside the European and Czech aspects of the issue, which they will focus on in a separate article.

klíčová slova: environmental law; mining waste; cyanide; accident; liability; transboundary pollution

reference (42)

1. <bez popisu> CrossRef

2. BOWKER NEWLAND, L. - CHAMBERS, D. M. The Risk Public Liability & Economics of Tailings Facility Failures. Bowker Associates Science & Reserach In The Public Interest [online]. 2015 [cit. 2022-12-30]. Dostupné na: https://earthworks.org/assets/uploads/archive/files/pubs-others/BowkerChambers-RiskPublicLiability_EconomicsOfTailingsStorageFacility%20Failures-23Jul15.pdf.

3. Commission of the European Communities. Communication from the Commission: Safe operation of mining activities: a follow-up to recent mining accidents. COM(2000) 664 final. COM(2000) 664 final [online]. 2000 [cit. 2022-09-12]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0664:FIN:EN:PDF.

4. Corfu Channel case (UK v. Albania) (1949) ICJ Reports 4.

5. <bez popisu> CrossRef

6. ČÍŽKOVÁ, H. 5. ministerská konference EHK OSN "Životní prostředí pro Evropu". České právo životního prostředí. 2003, roč. 3, č. 8, s. 3-8.

7. DAMOHORSKÝ, M. - ŠTURMA, P. - ONDŘEJ, J. - ZÁSTĚROVÁ, J. - SMOLEK, M. - SOBOTKA, M. - STEJSKAL, V. - ŽÁKOVSKÁ, K. Mezinárodní právo životního prostředí. II. Díl, Zvláštní část. Beroun: Nakladatelství Eva Rozkotová - IFEC, 2008.

8. Danube Flood Risk Management Plan Update 2021. In: ICPDR [online]. [cit. 2022-12-30]. Dostupné na: http://www.icpdr.org/main/publications/danube-flood-risk-management-plan-dfrmp-update-2021.

9. Danube River Basin Distric Management Plan Update 2021. In: ICPDR [online]. [cit. 2022-12-30]. Dostupné na: http://www.icpdr.org/main/publications/danube-river-basin-management-plan-drbmp-update-2021.

10. DUSÍK, J. Environmental Democracy and the "Environment for Europe" Process. In: HLAVÁČEK, J. - KALOUSOVÁ, M. - RENÉOVÁ-MOHN, M. - POKORNÝ, L. (eds.). "Environment for Europe" Process: Success and Chalanges. Prague: Ministry of Environment, 2009, s. 47-54.

11. EISLER, R. - WIEMEYER, S. N. Cyanide Hazards to Plants and Animals from Gold Mining and Related Water Issues. In: WARE, G. W. (ed.). Reviews of Environmental Contamination and Toxicology. Springer New York [online]. 2004, s. 21-54 [cit. 2022-12-12]. Dostupné na: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4419-9100-3_2. CrossRef

12. FRANZEN, J. - MESARČÍK, I. Zlato a jeho kyanidové lúhovanie. Enviromagazín [online]. 2006, č. 5, s. 24-25 [cit. 2022-12-30]. Dostupné na: http://www.enviromagazin.sk/enviro2006/enviro5/11.pdf.

13. <bez popisu> CrossRef

14. <bez popisu> CrossRef

15. HARPER, K. "Wild Capitalism" and "Ecocolonialism": a Tale of Two Rivers. American Anthropologist [online]. 2005, Vol. 107, No. 2, s. 221-233 [cit. 2022-10-11. Dostupné na: http://www.jstor.org/stable/3567740. CrossRef

16. HUDSON, C. The Role of International Environmental Law in the Protection of the Danube River Basin: the Baia Mare Cyanide Spill. Colorado Journal of International Environmental Law and Policy [online]. 2001, Vol. 12, No. 2, Summer 367, s. 383 [cit. 2023-03-12]. Dostupné na: https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/colenvlp12&i=381.

17. JANKUV, V. Ľudské právo na životné prostredie a jeho ochrana podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950). In: KOŠIČIAROVÁ, S. (ed.). Rada Európy a ochrana životného prostredia: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 11. septembra 2008. Typi Universitatis Tyrnaviensis. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009, s. 94-112.

18. KOMNITSAS, K. A. - KONTOPOULOS, A. - LAZAR, I. I. - CAMBRIDGE, M. Risk Assessment And Proposed Remedial Actions In Coastal Tailings Disposal Sites In Romania. Minerals Engineering [online]. 1998, Vol. 11, No. 12, s. 1179-1190 [cit. 2022-12-30]. Dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892687598001046?via%3Dihub#. CrossRef

19. LAITOS, J. G. The Current Status of Cyanide Regulations: Engineering, Geology, Mineralogy, Metallurgy, Chemistry, etc. Engineering and Mining Journal [online]. 2012, Vol. 213, No. 2, s. 34-40 [cit. 2022-12-15]. Dostupné na: https://www.proquest.com/scholarly-journals/current-status-cyanide-regulations/docview/928449489/se-2?accountid=12552.

20. Lake Lanoux case (Spain v. France), 12 RIAA 281 (1957).

21. LÁSZLÓ, F. Lessons learned from the cyanide and heavy metal accidental water pollution in the Tisa River basin in the year 2000. In: DURA, G. - KAMBOUROVA, V. - SIMEONOVA, F. (eds.). Management of Intentional and Accidental Water Pollution. Dordrecht: Springer Netherlands, 2006, s. 43-50. CrossRef

22. LUCAS, C. The Baia Mare and Baia Borsa Accidents: Cases of Severe Transboundary Water Pollution. Environmental Policy and Law [online]. 2001, Vol. 31, No. 2, s. 106-111 [cit. 2022-12-30]. Dostupné na: https://content.iospress.com/articles/environmental-policy-and-law/epl31-2-07.

23. MORAN, R. De-coding Cyanide: An Assessment of Gaps in Cyanide Regulation at Mines. A Submission to the European Union and the United Nations Environmental Programme [online]. 2002, s. 7-18 [cit. 2022-10-15]. Dostupné na: https://earthworks.org/files/publications/DecodingCyanide.PDF.

24. MORAN, R. More Cyanide Uncertainties Lessons From the Baia Mare, Romania, Spill - Water Quality and Politics. Mineral Policy Center [online]. 2001, s. 6 [cit. 2022-12-30]. Dostupné na: https://earthworks.org/files/publications/mcu_final.pdf.

25. MÜLLEROVÁ, H. Ochrana životního prostředí prostřednictvím Evropské úmluvy o lidských právech a její limity. In: KOŠIČIAROVÁ, S. (ed.). Rada Európy a ochrana životného prostredia: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 11. septembra 2008. Typi Universitatis Tyrnaviensis. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009, s. 149-162.

26. MÜLLEROVÁ, H. a kol. Klimatické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022.

27. <bez popisu> CrossRef

28. REPÍK, B. Chrání Evropská úmluva o lidských právech právo na životní prostředí? (I. část). Bulletin advokacie. 2005, roč. 35, č. 7-8, s. 20-23.

29. REPÍK, B. Chrání Evropská úmluva o lidských právech právo na životní prostředí? (II. část). Bulletin advokacie. 2005, roč. 35, č. 9, s. 65-68.

30. Report of the International Task Force for Assessing the Baia Mare Accident [online]. 2020 [cit. 2022-12-30]. Dostupné na: https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/baia_mare_task_force_report_2000.pdf.

31. ROBA, C. - ROŞU, C. - PIŞTEA, I. - OZUNU, A. - BACIU, C. Heavy metal content in vegetables and fruits cultivated in Baia Mare mining area (Romania) and health risk assessment. Environmental Science and Pollution Research [online]. 2016, Vol. 23, No. 7, s. 6062-6073 [cit. 2022-11-3]. Dostupné na: 10.1007/s11356-015-4799-6. CrossRef

32. SANDS, P. - PEEL, J. a kol. Principles of International Environmental Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. CrossRef

33. SCHWABACH, A. From Schweizerhalle to Baia Mare: the Continuing Failure of International Law to Protect Europe's Rivers. Virginia Environmental Law Journal [online]. 2000, Vol. 19, No. 4, s. 431-461 [cit. 2022-12-30]. Dostupné na: http://www.jstor.org/stable/24785896.

34. ŠTURMA, P. Zásady mezinárodního práva životního prostředí. Acta Universitatis Carolinae. 2002, Vol. XLVIII, č. 2-3, s. 9-25.

35. Trail Smelter case (United States v. Canada), 3 RIAA 1907 (1941).

36. TRAN, M. Hungary to sue over cyanide spill. The Guardian. 16. 2. 2000 [online]. [cit. 2022-10-16]. Dostupné na: https://www.theguardian.com/world/2000/feb/16/marktran.

37. UN (United Nations). UN Marks Tenth Anniversary of Cyanide Spill With Call For Greater Vigilance. UN News [online]. 2010 [cit. 2022-09-10]. Dostupné na: https://news.un.org/en/story/2010/01/327972.

38. UNEP/OCHA (United Nations Envirionment Programme / Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Spill of Liquid and Suspended Waste at the Aurul S.A. Retreatment Plant in Baia Mare: Assessment Mission: Romania, Hungary, Federal Republic of Yugoslavia, 23 February - 6 March 2000: Report [online]. Geneva, 2000 [cit. 2022-12-30]. Dostupné na: https://reliefweb.int/report/romania/cyanide-spill-baia-mare-romania-unepocha-assessment-mission-advance-copy.

39. VÍCHA, O. Nejnovější přístupy EU k nakládání s těžebními odpady. Ekologie a právo. roč. 3, č. 6, 2007, s. 2-9.

40. VÍCHA, O. Princip "znečišťovatel platí" v právu životního prostředí. Praha: Linde, 2011.

41. VÍCHA, O. Úmluva o rtuti (tzv. Minamatská úmluva) (2013). In: SCHELLE, K. - TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XIX. svazek U-Ú. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020, v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2020, s. 168-171.

42. VOMÁČKA, V. Spravedlivé zadostiučinění v rozhodnutích ESLP a dalších mezinárodních soudů zaměřených na ochranu lidských práv v oblasti ochrany životního prostředí. In: COFOLA 2010: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova Univerzita, 2010, s. 1458-1470.

Creative Commons License
Přeshraniční znečištění v případu úniku kyanidu z těžebního provozu v Baia Mare: mezinárodněprávní aspekty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení