AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023), 79–90

Odškodnění újmy způsobené neozbrojenému státnímu zaměstnanci služebním úrazem

[Compensation for an Injury Caused to a Civil Servant by a Service Accident]

Martin Štefko

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.47
zveřejněno: 04. 12. 2023

Abstract

The subject of this article is the regulation of compensation for injury caused by a service accident to a civil servant. It is a sad example that service law does not offer unarmed civil servants a better regulation of injury compensation, even if they have suffered such injury because of the violence of a client to whom they were providing services in the interest of the Czech Republic. In conclusion, it is noted that even the Czech Republic cannot afford to squander the potential of its civil servants by not providing them with tangible benefits in the event of an on-duty injury, as such civil servants will not normally be motivated to perform their civil service effectively. We use the Swiss regulation and case law to depict that Swiss case law is and should be an inspiration even for Czech judges. A key observation concerns Swiss case law on the test applied in assessing whether or not mental illness is an occupational disease.

klíčová slova: dependent work; object of Labour Law; service accident; occupational accident

reference (12)

1. 9 C 35/2019. In: infoSoud: Krajský soud Praha: Okresní soud Rakovník [online]. [cit. 2023-04-07]. Dostupné na: https://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=VSECHNY_KRAJE&org=OSSTCRA&cisloSenatu=9&druhVec=C&bcVec=35&rocnik=2019&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL.

2. BĚLINA, M. - DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: velký komentář. Praha: C. H. Beck, 2012.

3. FRÉSARD-FELLAY, G. - LEUZINGER, S. - PÄRLI, K. (eds.). Unfallversicherungsgesetz. Basler Kommentar. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2019.

4. LANDOLT, H. Ersatzpflicht für berufsbedingte Gesundheitsschäde. Pflegerecht - Pflege in Politik, Wissenschaft und Ökonomie. 2022, No. 4, s. 195-200.

5. Nejvyšší soud přezkoumá doživotí pro Dvořáka, který zastřelil úřednici. In: iDNES.cz [online]. [cit. 2023-04-06]. Dostupné na: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/jiri-dvorak-strelba-belehradska-praha-dozivoti-nejvyssi-soud.A230309_135306_praha-zpravy_vajo.

6. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Švýcarské konfederace z 24. 5. 2004, sp. zn. 5 Case BGer U 296/03.

7. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2003, sp. zn. 21 Cdo 454/2002.

8. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1987/2002.

9. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 1998, sp. zn. 2 Cdon 949/97. Soudní judikatura. 1998, roč. 1, č. 22, pořadové číslo 162.

10. MORÁVEK, J. K ust. § 201. PICHRT a kol. Zákoník práce: zákon o kolektivním vyjednávání. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022.

11. Sládeček, V. Obecné správní právo. 4. aktualizované vydání, Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2019, 512 s.

12. ŠOUŠA, J. Vývoj právní úpravy státních civilních úředníků od 18. století do roku 1938 v českých zemích. Disertační práce. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2011.

Creative Commons License
Odškodnění újmy způsobené neozbrojenému státnímu zaměstnanci služebním úrazem is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení