AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023), 179–191

Dvě poznámky ke jmenování a (zejména) odvolávání tajemníka obecního úřadu

[Two Notes on the Appointment and (in Particular) the Recalling of the Secretary of a Municipal Office]

Jan Malast

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.54
zveřejněno: 04. 12. 2023

Abstract

This paper is a brief reflection on the current views of the Supreme Administrative Court and the Supreme Court on selected issues related to the appointment or the recalling of a secretary of a municipal office. In particular, it focuses on the unclear legal character of the approval given to the appointment or the recalling of a secretary by the director of a regional office, as well as evaluates the long-held view of case law on the application of the time required for the removal of a secretary of the municipal office.

klíčová slova: secretary of a municipal office; approval to the appointment or the recalling; legal character

reference (14)

1. 99. Usnesení Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí z 32. schůze, konané dne 18. dubna 2002.

2. COGAN, R. Zákon o krajích: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

3. DĚVĚROVÁ, M. - HAVEL, T. - RADOŠINSKÝ A. - MAŘÍK, R. Zákon o hlavním městě Praze: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.

4. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2016.

5. CHRÁSTKOVÁ, K. Jaká je povaha souhlasu ředitele krajského úřadu se jmenováním nebo odvoláním tajemníka obecního (městského) úřadu? Právní rozhledy. 2010, roč. 18, č. 11, s. 407-409.

6. KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. Praha: C. H. Beck, 2003.

7. KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí. Praha: Nakladatelství a vydavatelství H&H, 1992.

8. KOPECKÝ, M. Správní právo: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2021.

9. KÜHN, Z. - KOCOUREK, T. a kol. Soudní řád správní: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

10. POSPÍŠIL, P. - TĚŽKÝ, V. a kol. Zákon o krajích: komentář. Praha: C. H. Beck, 2022.

11. Sněmovní tisk č. 1162/0, 3. volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

12. Státní tajemnice Martina Děvěrová - stručný portrét. In: Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. [cit. 2023-06-30]. Dostupné na: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/o-ministerstvu/vedouci-pracovnici/statni-tajemnice-martina-deverova---strucny-portret--242983.

13. Stenozáznam z 3. dne 17. schůze Senátu Parlamentu České republiky.

14. VEDRAL, J. - VÁŇA, L. - BŘEŇ, J. - PŠENIČKA, S. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2008.

Creative Commons License
Dvě poznámky ke jmenování a (zejména) odvolávání tajemníka obecního úřadu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení