AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023), 21–44

Důsledky trestního řízení pro postavení zaměstnanců veřejné správy

[The Consequences of Criminal Proceedings for the Status of Civil Servants]

Martin Kopecký

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.43
zveřejněno: 04. 12. 2023

Abstract

Laws regulating the legal status of individuals who professionally perform tasks of public administration (such as civil servants, police officials, appointed or elected representatives of administrative authorities, etc.) impose certain requirements on these individuals. One of these requirements is criminal integrity, which means that these individuals should not have a criminal conviction. The laws regulating the legal status of various categories of public employees differ in terms of whether they prohibit individuals convicted of intentional crimes from performing public tasks, or if they also include individuals convicted of criminal negligence. Furthermore, different laws handle the consequences of initiating criminal proceedings differently. This paper examines the laws that regulate the legal status of different categories of public employees and highlights the common elements and differences among these laws. The analysis concludes by outlining general rules that should be applied to all public employees.

klíčová slova: public employee; public administration; criminal offence; integrity

reference (9)

1. FENYK, J. a kol. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

2. Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 6. 2022, č. j. 51 A 52/2021-35.

3. Rozsudek NSS 11. 8. 2015, č. j. 6 As 271/2014-41.

4. Rozsudek NSS ze dne 11. 8. 2016, č. j. 1 As 185/2016-36.

5. Rozsudek NSS ze dne 12. 11. 2020, č. j. 8 Ads 222/2020-46.

6. Rozsudek NSS ze dne 14. 4. 2016, č. j. 9 As 249/2015-42.

7. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář I., § 1–139. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

8. TOMEK, P. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem. Olomouc: ANAG, 2012.

9. Usnesení ÚS ze dne 27. 4. 2021, sp. zn. II. ÚS 1062/21.

Creative Commons License
Důsledky trestního řízení pro postavení zaměstnanců veřejné správy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení