AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023), 113–124

Právní postavení státního zaměstnance zařazeného mimo výkon služby z organizačních důvodů

[Non-active Status of Civil Servant Due to Organisational Reasons]

Pavel Kopecký

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.50
zveřejněno: 04. 12. 2023

Abstract

This paper deals with the topic of a non-active status of civil servant due to organisational reasons. The author specifically focuses on legal grounds that may lead to a civil servant being temporarily placed in a non-active status. The author analyses available defence instruments for civil servants against temporarily leaving the service. During the non-active status, the civil servant does not execute their service, the period of the non-active status is generally limited to six months. If the non-active status exceeds the six-month period it shall be decided to terminate the civil service employment. Additionally, the author provides an overview of the rights and duties of both the civil servant and the appointing authority during the period of non-active status.

klíčová slova: civil service; civil servant; non-active status

reference (2)

1. HŘEBÍKOVÁ, I. – FÁBEROVÁ, A. – BRÜCKNEROVÁ, Z. – KUBÁČOVÁ NEJEDLÁ, P. – MORAVEC, K. – ROUČKOVÁ, D. – HŮRKA, P. Zákon o státní službě. Praha: C. H. Beck, 2022.

2. Ministerstvo vnitra, Sekce pro státní službu. Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru ve znění 1. aktualizace ze dne 1. 11. 2021 [online]. Ministerstvo vnitra, 2021 [cit. 2023-05-30]. Dostupné na: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-2-2019-aktualizace-k-1-listopadu-2021.aspx.

Creative Commons License
Právní postavení státního zaměstnance zařazeného mimo výkon služby z organizačních důvodů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení