AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024)

Lidskoprávní aspekty klimatické litigace
Martina Franková

Změna klimatu a limity odpovědnosti států
Piero Orlandin

Dilema ochrany klimatu z pohledu práva: obnovitelné zdroje versus ochrana biodiverzity
Vojtěch Stejskal

Fotovoltaické elektrárny ve víru veřejných zájmů
Jan Bačovský, Jakub Straka

Právní regulace související s výrobky v kontextu cílů Evropské unie v oblasti ochrany klimatu
Tereza Fabšíková

Právna regulácia krajinotvorby na Slovensku ako prostriedok ochrany klímy
Ľudovít Máčaj

Přeshraniční znečištění v případu úniku kyanidu z těžebního provozu v Baia Mare: aspekty unijního a českého práva (vol. II)
Denisa Hlušičková, Ondřej Vícha

Climate Litigation in Europe: a Discussion about Emerging Trends in the Context of Principle of Non-regression
Elif Naz Němec, Milan Damohorský

Sustainable and Climate-Friendly Products: What Role Is There for Product Standards?
Jakub Kanický

Legal Consequences of the Judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-432/21
Ewa Radecka

Is Nigeria Ready to Combat Environmental Problems? A Peep through Judicial Decisions of Nigerian Courts
Adeola Olufunke Kehinde

Smíšené právní instituty ve veřejné správě – k některým otázkám právního dualismu
Tomáš Svoboda

Právní aspekty URBEXu z pohledu vlastníka nemovitosti v kontextu českého práva
Danuta Duda, Michal Márton, Kamila Turečková

Franková, Martina. Právní aspekty environmentálně udržitelné výstavby – možnosti a limity stavebního práva
Vojtěch Stejskal

Babáček, Tomáš – Beneš, Josef – Hloušek, Filip – Knebel, Petr – Trylč, Ladislav. Zákon o výrobcích s ukončenou životností: praktický komentář
Ondřej Vícha

Zpráva z Bratislavského právnického fóra 2023
Jakub Kanický

The First Year of Business Law Conference Pražské dny obchodního práva on Legal Regulation of the Commercial Corporations as a Political Instrument
Petra Kotápišová, Aneta Boukalová, Radka Václavíková

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení