AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023), 125–146

Zdravotní způsobilost zaměstnance a lékařské posudky ve státní službě

[Medical Capacity of an Employee and Medical Reports in the Civil Service]

Lucie Matějka Řehořová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.51
zveřejněno: 04. 12. 2023

Abstract

The article deals with the concept of the assessment of an employee’s medical capacity for work performance. The first part of the article analyses health protection in legislation in a general and medical capacity as the work performance assumption, while the next part of the article focuses on the consequences of losing the employee’s medical capacity in employment relations including civil service relations. Particular attention is paid to the current issues regarding medical reports and relevant court decisions.

klíčová slova: medical capacity of an employee; medical report; civil service; labour relations

reference (8)

1. BĚLINA, M. - DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.

2. BĚLINA, M. - DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

3. Důvodová zpráva k zákonu č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013-2017, tisk 874/0.

4. NOVOTNÝ, Z. § 269 [Odpovědnost za škodu vzniklou úrazem nebo nemocí z povolání]. In: BĚLINA, M. - DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

5. PAVLÍČEK, V. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. dopl. a podstatně rozš. vyd. Praha: Linde, 2002.

6. PICHRT, J. a kol. Zákoník práce: zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017

7. TOMŠEJ, J. Novela předpisů o pracovnělékařských službách. Právní rozhledy. 2018, roč. 26, č. 3, s. 90 a násl.

8. Vienna Declaration and Programme of Action. In: United Nations: Universal Instrument [online]. [cit. 2023-06-30]. Dostupné na: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx.

Creative Commons License
Zdravotní způsobilost zaměstnance a lékařské posudky ve státní službě is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení