AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023), 57–67

Uplatňování zákazu diskriminace ve státní službě

[Application of the Prohibition of Discrimination in the Civil Service]

Jakub Tomšej

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.45
zveřejněno: 04. 12. 2023

Abstract

The article discusses the application of the principle of equal treatment and the prohibition of discrimination in the context of public service. While employees who feel discriminated against often resort to legal action in civil courts or raise discrimination claims in other civil proceedings, the situation in employment relationships within the public service is less clear. The author examines how the law on public service refers to the relevant provisions of the Labor Code and explores the compatibility of the regulations designed for employment relationships with the specific nature of public service relationships. The article also emphasizes the importance of addressing discrimination claims in the appropriate procedural framework. Despite the increased element of subordination in public service, the principle of equal treatment and the prohibition of discrimination can still be invoked by public servants, as European law does not allow otherwise. The article analyzes the case law of the Czech supreme courts and its consequences.

klíčová slova: public service; equal treatment; non-discrimination

reference (9)

1. HŮRKA, P. Nevyhnutelnost zásadní modernizace české státní služby. Právní rozhledy. 2023, roč. 31, č. 7, s. 250 a násl.

2. KOPECKÝ, M. Správní činnosti v oboru státní služby. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2020, Vol. LXVI, č. 2, s. 111-120. CrossRef

3. PICHRT, J. Mezi soukromým a veřejným. In: PICHRT, J. - KOPECKÝ, M. - MORÁVEK, J. (eds.). Služební vztahy a výkon závislé práce. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 14.

4. ŠTEFKO, M. Komentář k § 98. In: PICHRT, J. - KAUCKÝ, J. - KOPECKÝ, M. a kol. Zákon o státní službě: komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 342.

5. TOMŠEJ, J. Country report non-discrimination Czech Republic 2022. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022.

6. TOMŠEJ, J. Komentář k § 2 zákona o vojácích z povolání. In: TOMŠEJ, J. - POLÁK, P. - KOLDINSKÁ, K. - PRESSEROVÁ, P. Antidiskriminační zákon a související předpisy: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2023, s. 281-282.

7. TOMŠEJ, J. Komentář k § 98 zákona o státní službě. In: TOMŠEJ, J. - POLÁK, - P. KOLDINSKÁ, K. - PRESSEROVÁ, P. Antidiskriminační zákon: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2023, s. 271-282.

8. TOMŠEJ, J. Služební poměry. In: PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 569.

9. Závěr č. 5 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze dne 3. června 2016 [online]. 3. 6. 2016 [cit. 2023-08-20]. Dostupný na: file:///C:/Users/User/Downloads/PS-160603_-_zaver_c_05.pdf.

Creative Commons License
Uplatňování zákazu diskriminace ve státní službě is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení