AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023), 103–112

Služební poměr a střet zájmů u osob blízkých

[Service Relationship and Conflict of Interest of Close Persons]

Patrik Stonjek

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.49
zveřejněno: 04. 12. 2023

Abstract

The topic of this paper is the conflict of interest of close persons in the civil service, specifically in the context of selection procedures. The present text focuses on the existing rules that address conflicts of interest in the selection board members and applicants for recruitment. The paper also discusses, in passing, the employment context.

klíčová slova: service relationship; conflict of interest; selection procedure; ethics

reference (8)

1. HŘEBÍKOVÁ, I. - FÁBEROVÁ, A. - BRÜCKNEROVÁ, Z. - KUBÁČOVÁ NEJEDLÁ, P. - MORAVEC, K. - ROUČKOVÁ, D. - HŮRKA, P. Zákon o státní službě: komentář. Praha: C. H. Beck, 2022.

2. PICHRT, J. - KAUCKÝ, J. - KOPECKÝ, M. Zákon o státní službě: komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

3. POTĚŠIL, L. - HEJČ, D. - RIGEL, F. - MAREK, D. Správní řád: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020.

4. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 2. 2001 ve věci 21 Cdo 735/2000.

5. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2013 ve věci 1 Afs 7/2009.

6. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2017 ve věci 10 Ads 316/2016.

7. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2021 ve věci 3 Ads 205/2019.

8. STRAKOŠ, J. Zákon o některých přestupcích: praktický komentář. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2023.

Creative Commons License
Služební poměr a střet zájmů u osob blízkých is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení