AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023), 7–19

Několik poznámek k vymezení osobní působnosti zákona o státní službě

[Several Comments on the Definition of the Personal Scope of the Civil Service Act]

Jan Pichrt

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.42
zveřejněno: 04. 12. 2023

Abstract

This paper deals with the issue of individuals who are employees of the state (the Czech Republic), but are not civil servants under the Civil Service Act. The author points out the shortcomings that the legislature has committed in the past in defining this group of employees, who, although working in “state administrative offices”, do not work in service relationships but in employment relationships (regulated primarily by the Labour Code). The article leads to the interpretation of the examined unclear provision and also contains some topics de lege ferenda.

klíčová slova: civil service; civil servant; personal scope of the Civil Service Act

reference (6)

1. HŘEBÍKOVÁ, I. - FÁBEROVÁ, A. - BRÜCKNEROVÁ, Z. - KUBÁČOVÁ NEJEDLÁ, P. - MORAVEC, K. - ROUČKOVÁ, D. - HŮRKA, P. Zákon o státní službě: komentář. Praha: C. H. Beck, 2022.

2. J. R. R.Tolkien: Hobit aneb cesta tam a zase zpátky - Rozbor díla. In: EDUFIX [online]. [cit. 2023-07-03]. Dostupné na: https://www.edufix.cz/clanky/maturita/cestina/hobit.

3. PICHRT, J. a kol. Zákon o státní službě: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

4. PICHRT, J. - KAUCKÝ, J. - KOPECKÝ, M. a kol. Zákon o státní službě: komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

5. Postavení člena Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu a úprava obsažená v zákoně o státní službě. Praha: Odbor legislativy Ministerstva vnitra, 2018 [autor neuveden; nepublikováno].

6. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2023. In: Ministerstvo vnitra České republiky [online]. [cit. 2023-07-03]. Dostupné na: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-sluzebnich-a-pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-2023.aspx.

Creative Commons License
Několik poznámek k vymezení osobní působnosti zákona o státní službě is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení