AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023), 91–102

Odpovědnost státních zaměstnanců za škodu způsobenou služebnímu úřadu

[Liability of Civil Servants for Damage Caused to the Service]

Hana Jandová, Veronika Nováková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.48
zveřejněno: 04. 12. 2023

Abstract

The legal regulation of the liability of civil servants for damage caused by them to the civil service contained in Act No. 234/2014 Sb., on the Civil Service, as amended, directly refers to Act No. 262/2006 Sb., the Labour Code, as amended. However, there has been a disagreement among the professional community as to the extent to which certain legislation should be applied. The article therefore focuses on the mapping of the current legislation and its application in practice, while pointing out certain shortcomings and gaps.

klíčová slova: compensation for damages; service relationship; civil servant; Civil Service Act; Labour Code

reference (30)

1. BĚLINA, M. - PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. dopl. a podstatně přepr. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

2. BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

3. HŘEBÍKOVÁ, I. - FÁBEROVÁ, A. - BRÜCKNEROVÁ, Z. - KUBÁČOVÁ NEJEDLÁ, P. - MORAVEC, K. - ROUČKOVÁ, D. - HŮRKA, P. Zákon o státní službě. Praha: C. H. Beck, 2022.

4. KOCIANOVÁ, R. - FONVILLE, A. - GRUBER, J. - JANŠOVÁ, M. Analýza zákona o státní službě [online]. Praha: Ministerstvo vnitra, 2022 [cit. 2023-08-25]. Dostupné na: file:///C:/Users/User/Downloads/Analyza_zakona_o_statni_sluzbe_-_20220727.pdf.

5. Nález Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2009, sp. zn. I. ÚS 420/2009.

6. Nález Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2014, sp. zn. II. ÚS 3764/12.

7. Nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 21/14.

8. ODROBINOVÁ, V. § 257 [Rozsah a způsob náhrady škody u obecné povinnosti nahradit škodu]. In: VALENTOVÁ, K. - PROCHÁZKA, J. - JANŠOVÁ, M. - ODROBINOVÁ, V. - BRŮHA, D. a kol. Zákoník práce. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022, s. 812-813.

9. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 4. 2007, sp. zn. 21 Cdo 931/2006.

10. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2015, sp. zn. 21 Cdo 773/2014.

11. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2002, sp. zn. 21 Cdo 711/2001.

12. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 10 2011, sp. zn. 21 Cdo 2511/2010.

13. VALENTOVÁ, K. - PROCHÁZKA, J. - JANŠOVÁ, M. - ODROBINOVÁ, V. - BRŮHA, D. a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. [1. aktualizace]. Praha: C. H. Beck, 2020.

14. VALENTOVÁ, K. - PROCHÁZKA, J. - JANŠOVÁ, M. - ODROBINOVÁ, V. - BRŮHA, D. a kol. Zákoník práce. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022.

15. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 6. 2020, sp. zn. 21 Cdo 4159/2019.

16. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 9. 2011, sp. zn. 21 Cdo 2196/2010.

17. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 1. 2002, sp. zn. 21 Cdo 37/2001.

18. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. 21 Cdo 269/2018.

19. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 11. 2020, sp. zn. 21 Cdo 2903/2020.

20. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27. 2. 2020, sp. zn. 16 C 208/2020.

21. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.

22. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

23. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

24. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

25. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

26. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

27. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

28. Závěr č. 5 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze dne 3. června 2016 [online]. [2023-08-24]. Dostupné na: file:///C:/Users/User/Downloads/PS-160603_-_zaver_c_05-1.pdf.

29. Závěr č. 15 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze dne 8. září 2017 [online]. [cit. 2023-08-24]. Dostupné na: file:///C:/Users/User/Downloads/PS-170908_-_zaver_c_15i.pdf.

30. Závěr č. 23 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze dne 15. června 2018 [online]. [cit. 2023-08-24]. Dostupné na: file:///C:/Users/User/Downloads/PS-180615_-_zaver_c_23-1.pdf.

Creative Commons License
Odpovědnost státních zaměstnanců za škodu způsobenou služebnímu úřadu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení