AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023), 69–77

Úvahy nad (ne)možnostmi kolektivního vyjednávání ve státní službě ve světle mezinárodních pracovněprávních norem

[Considerations over the (Im)possibilities of Collective Bargaining in the Area of Civil Service in the Light of International Labour Standards]

Jan Vácha, Jan Pichrt

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.46
zveřejněno: 04. 12. 2023

Abstract

The aim of this article is to draw attention to the non-compliance of Czech enactment and possibilities of collective bargaining in civil service in the light of non-legally binding interpretation of responsible state institution (Department of civil service) with the requirements of the Conventions n. 98 and 154 of International Labour Organization, which the Czech Republic ratified and hence are legally binding, and with decisions of the Freedom of Association Committee relevant for these Conventions. After several years, the area of law is regrettably still unclear and considerably disputable as regards its interpretation.

klíčová slova: civil service; civil servant; personal scope of the Civil Service Act

reference (6)

1. PICHRT, J. - VÁCHA, J. Komentář k § 143. In: PICHRT, J. - KAUCKÝ, J. - KOPECKÝ, M. a kol. Zákon o státní službě: komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 536-554.

2. PICHRT, J. - VÁCHA, J. Stále neklidné vody kolektivního pracovního práva v oblasti právní úpravy státní služby. In: PICHRT, J. - KOLDINSKÁ, K. - MORÁVEK, J. (eds.). Obrana pracovního práva / The Defence of Labour Law: pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 301-319.

3. Svoboda sdružování: sbírka rozhodnutí pro svobodné sdružování [online]. 6. vyd. Geneva: Mezinárodní úřad práce, 2018 [cit. 2023-06-26]. Dostupné na https://ipodpora.odbory.info/dms/soubory/index?file=Sbirka%20rozhodnuti%20VpSS%20MOP%202018.pdf_20200421133113.pdf.

4. ŠUBRT, B. Kolektivní dohoda vyššího stupně. Práce a mzda. 2017, roč. 65, č. 6, s. 49-51

5. KOPECKÝ, P. Několik poznámek kolektivní dohodě podle zákona o státní službě. Právní rozhledy. 2020, roč. 28, č. 19, s. 655-663.

6. Závěr č. 4 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze dne 3. června 2016 [online]. [cit. 2023-06-26]. Dostupné na: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx.

Creative Commons License
Úvahy nad (ne)možnostmi kolektivního vyjednávání ve státní službě ve světle mezinárodních pracovněprávních norem is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení