AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023)

Koncept kontradiktornosti v trestním řízení
Vladimír Pelc

Problematické aspekty základních zásad v návrhu rekodifikace trestního procesu
Tomáš Gřivna

Základní zásady trestního řízení – jejich výjimečnost a výjimky z nich
Jiří Mulák

Recodification of Slovak Criminal Proceedings: Early Ideas, Concrete Steps and Its Subsequent Application
Libor Klimek

Problematické aspekty rozhodování o náhradě škody v tzv. adhezním řízení
František Púry, Martin Richter

Zajištění informací a věcí v návrhu nového trestního řádu
Jaroslav Fenyk, Jan Provazník

Role přípravného řízení v českém trestním procesu
Jan Musil

Odvolání a jeho koncepce v návrhu trestního řádu
Jiří Říha

Využitelnost dohody o vině a trestu a prohlášení viny v jednotlivých stadiích trestního řízení
Filip Ščerba

Úvahy de lege ferenda nad dohodou o vině a trestu ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva
Lukáš Bohuslav

The Rule of Law and Criminality in the Republic of Kosovo
Avdullah Robaj

K některým mezinárodněprávním otázkám spojeným s palestinskými ozbrojenými a teroristickými útoky
Veronika D’Evereux

Vůle a její relevance pro právní filozofii
Tristan Florian

Placák, Petr. Gottwaldovo Československo jako fašistický stát
Pavel Maršálek

Z vědeckého života: zpráva z mezinárodní vědecké konference Opravné systémy a opravné prostředky v trestním řízení
Jiří Mulák, Marta Fleková

Z vědeckého života: zpráva z diskuzního setkání nad návrhem nového trestního řádu (tzv. rekodifikační čtvrtky)
Jiří Mulák, Marta Fleková

Jubilejní X. Kriminologické dny na pražských právech
Jakub Drápal

Zpráva z mezinárodní vědecké konference Košické dny trestního práva 2023
Marta Fleková

The Fifth Annual Doctoral Private Law Conference Called Civilistické Pábení, this Year on Family and Child in Civil Law
Miroslav Sedláček, Petra Kotápišová

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení