AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018)

Předmluva
Magdaléna Svobodová

Listina základních práv EU jako měřítko pro vnitrostátní legislativu?
Jan Grinc

Reflexe Listiny základních práv EU při tvorbě vnitrostátní implementační legislativy v České republice
Bohumil Peterka

Posuny v právu Evropské unie a jeho implementaci v návaznosti na Listinu základních práv EU ve srovnání s obdobím před Listinou
Markéta Whelanová

Národní identita členského štátu jako dôvod poskytnutia odlišnej miery ochrany základných práv v porovnaní s Chartou základných práv EÚ
Valéria Miháliková

Působnost Listiny základních práv EU v kontextu judikatury Ústavního soudu ČR
Magdaléna Svobodová

The application of the Charter of Fundamental Rights of the EU by the German Federal Constitutional Court with references to the other federal courts
Rainer Arnold, Lukas Cerny

Charta základných práv EÚ a prekonanie samo obmedzujúceho prístupu Ústavného súdu SR v konaniach o súlade právnych predpisov
Martina Jánošíková

The implementation and application of the Charter of Fundamental Rights of the EU in Austria
Marcus Klamert

The application of the Charter of Fundamental Rights of the EU in Poland
Agnieszka Kastelik-Smaza

Listina základních práv EU v judikatuře belgického ústavního soudu
Petr Mádr

Listina základních práv EU v judikatuře italských soudů
Eliška Jonášová

Affirmative consent ve světle Listiny základních práv EU
Sabina Krajíčková

The Interpretaton of the Charter of Fundamental Rights of the EU in Data Retention Cases: national implementation and possible changes of policy
Tomáš Ochodek

In varietate concordia – čl. 22 Listiny základních práv EU
Martina Brčáková

Základné právo jednotlivca na účinnú súdnu ochranu upravené v článku 47 Charty základných práv EÚ a možnosti jeho uplatnenia v konaniac před súdmi Európskej únie
Dominika Becková

Pozitívny záväzok Slovenskej republiky vo vzťahu k základným právam a slobodám a čl. 51 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky
Ferdinand Korn

K zásahům proti škodám způsobených kůrovcem v chráněných přírodních územích podle českého a evropského práva
Vojtěch Stejskal

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení