AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018), 11–18

Listina základních práv EU jako měřítko pro vnitrostátní legislativu?

[The Charter of Fundamental Rights of the EU as a Yardstick for National Legislation?]

Jan Grinc

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.29
zveřejněno: 04. 01. 2019

Abstract

The article discusses the possibilities and modes of utilizing the Charter of Fundamental Rights of the EU as a human rights yardstick against which national legislation may be measured, especially in the Czech Republic. It considers the formal and material features of the Charter and comes to a conclusion that because of the close link between the Charter and the rest of EU law, the assessment whether national legislation complies with the Charter is best made as a part of the assessment of the legislation’s compatibility with EU law in general. Used separately as a source of human rights, the Charter has little new to offer in comparison with the national and international sources.

Klíčová slova: Charter of Fundamental Rights of the EU; legislation; fundamental rights

reference (9)

1. BÜHLER, Margot. Einschränkung von Grundrechten nach der Europäischen Grundrechtecharta. Berlin: Duncker & Humblot, 2005.

2. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. National policy application of the EU Charter of Fundamental Rights - Presidency seminar report. Dokument Rady EU č. 8927/16, 2016.

3. EUROPEAN COMMISSION. 2016 report on the application of the EU Charter of Fundamental Rights. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017, dostupné z http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=46000.

4. HAMUĽÁK, Ondrej. Listina základních práv Evropské unie jako okolí ústavního pořádku České republiky. Acta Iuridica Olomucensia, roč. 10, č. 3, 2015, s. 7-30.

5. HAMUĽÁK, Ondrej, MAZÁK, Ján. The Charter of Fundamental Rights of the European Union vis-à-vis the Member States – Scope of its Application in the View of the CJEU. Czech Yearbook of International Law, roč. 8, 2017, s. 161-172.

6. KINDLOVÁ, Miluše. Ochrana lidských práv ve Spojeném království. In: PAVLÍČEK, Václav, HOFMANNOVÁ, Helena a kol. Občanská a lidská práva v současné době. Praha: Auditorium, 2014, s. 155-187.

7. KREJČÍ, Jaroslav. Základní práva občanská a rovnost před zákonem. Praha: Moderní stát, 1929.

8. ŁAZOWSKI, Adam. Decoding a Legal Enigma: the Charter of Fundamental Rights of the European Union and infringement proceedings. ERA Forum, roč. 14, č. 4, 2013, s. 573-587.

9. WIDMANN, Anne-Marieke. Article 53: Undermining the Impact of the Charter of Fundamental Rights. Columbia Journal of European Law, roč. 8, č. 2, 2012, s. 342-358.

Creative Commons License
Listina základních práv EU jako měřítko pro vnitrostátní legislativu? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení