AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018), 131–141

Affirmative consent ve světle Listiny základních práv EU

[Affirmative consent with respect to the Charter of Fundamental Rights of the EU]

Sabina Krajíčková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.40
zveřejněno: 04. 01. 2019

Abstract

The article deals with a current topic regarding the principle of affirmative consent which means an explicit consent with a sexual intercourse with respect to Charter of Fundamental Rights of the EU. The first part is devoted to a legal definition of the affirmative consent and the analysis of its particular aspects. The following chapters comment on the legislative framework of this doctrine in the US and Europe. The last chapter is focused on the potential problems and risks that may arise when applying the policy of the affirmative consent.

Klíčová slova: affirmative consent; no means no; yes means yes; sexual violence; rape; protection of victims of sexual offences; Charter of Fundamental Rights of the EU

reference (13)

1. LASKY, Jack. Sexual assault on campus. Farmington Hills, Mich: Greenhaven Press, a part of Gale, Cengage Learning, [2016].

2. LITTLE, N.J. From no means no to only yes means yes: The rational results of an affirmative consent standard in rape law. In Vanderbilt Law Review. [May 2005] 58. 1321-1364.

3. ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře.

4. The State University of New York. Definition of Affirmative Consent [online]. Dostupné z: 1url.cz/ztxbe.

5. California. Senate Bill No. 967, 28th of September 2014 [online]. Dostupné z: 1url.cz/Dtx5Z.

6. Consent and Respect: Affirmative Consent. Affirmative Consent Laws (yes means yes) [online]. Dostupné z: http://affirmativeconsent.com/affirmative-consent-laws-state-by-state/.

7. European Commission: Stop violence against women: Statement by the European Commission on the International Day for the Elimination of Violence against Women [online]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4848_en.htm.

8. Council of Europe: Stop domestic violence against women. Case of M.C. v. Bulgaria. Application no. 39272/98. [online]. Final decision 4th of March 2004. Dostupné z: 1url.cz/0tx59.

9. BBC: Reality Check: Is Malmo the „rape capital“ of Europe [online]. UK. 24th of February 2017 Dostupné z: 1url.cz/Ctx5Y.

10. Government offices of Sweden. New sexual offence legislation based on consent [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 1url.cz/btxbM.

11. Legislation.gov.uk. Sexual Offences Act 2003 [online]. Dostupné z: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/section/1.

12. Ortega Dolz, Patricia. Sentencia del caso de la manada. La manada se libra de la violación El País. [online]. Madrid. 26 de abril 2018. Dostupné z: 1url.cz/HtxbL.

13. Česká ženská lobby. STOP násilí na ženách [online]. [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: https://czlobby.cz/cs/projekty/stop-nasili-na-zenach.

Creative Commons License
Affirmative consent ve světle Listiny základních práv EU is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení