AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018), 113–124

Listina základních práv EU v judikatuře belgického ústavního soudu

[The Charter of Fundamental Rights of the EU in the case law of the Belgian Constitutional Court]

Petr Mádr

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.38
zveřejněno: 04. 01. 2019

Abstract

The article aims to critically examine the approach of the Belgian Constitutional Court to the Charter of Fundamental Rights of the EU (“the Charter”), with a focus on those aspects that can bring fresh comparative insights in the Czech context. After a short introduction of the Belgian constitutional background, the article focuses on two themes. First, it examines the role of the Charter in the constitutional review in Belgium. Second, it assesses the Belgian Constitutional Court’s interpretative approaches regarding the Charter, particularly its field of application and its relationship to the international and national standards of fundamental rights protection. The analysis of the Belgian Constitutional Court’s case law reveals striking similarities to that of the Czech Constitutional Court.

Klíčová slova: Charter of Fundamental Rights of the EU; national application; Belgian Constitutional Court; Czech Constitutional Court; Court of Justice of the EU

reference (23)

1. ALEN, A. et al. Cour constitutionnelle de Belgique. In: XVIe congrès de la conférence des cours constitutionnelles européennes : la coopération entre les Cours constitutionnelles en Europe. Situation actuelle et perspectives. Vienne: Verlag Österreich, 2014, 293–347.

2. ASTRESSES, P.-V. Belgique. In: Burgorgue-Larsen, L. (ed.). La charte des droits fondamentaux saisie par les juges en Europe – The Charter of Fundamental Rights as apprehended by judges in Europe. Paris: Pedone, 2017, 125–176.

3. BAILLEUX, A. et al. L'application de la Charte par le juge belge: le concours de droits fondamentaux et le concours de questions préjudicielles. In: De Sadeleer, N. et al. (eds). Les innovations du traité de Lisbonne: incidences pour le praticien. Bruxelles: Bruylant, 2011, 249–323.

4. BAILLEUX, A. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son application "sectorielle". In: Van Drooghenbroeck, S. (ed.). Le droit international et européen des droits de l'homme devant le juge national. Bruxelles: Larcier, 2014, 38–48.

5. BOMBOIS, T. Réflexions sur la question prioritaire de constitutionnalité et sa conformité au droit de l'Union européenne. Revue belge de droit international. 2012, č. 2, s. 486–500.

6. BOSSUYT, M. Les rapports entre la constitution belge et les traités. Revue belge de droit international. 2012, č. 2, 431–437.

7. BOUVIER, P. et al. Eléments de droit administratif. Bruxelles: Larcier, 2013.

8. BURGORGUE-LARSEN, L. (ed.). La charte des droits fondamentaux saisie par les juges en Europe – The Charter of Fundamental Rights as apprehended by judges in Europe. Paris: Pedone, 2017.

9. CACCAMISI, D. – PIJCKE, G. La constitutionnalisation du droit: Étude d'un bouleversement de perspective (accompli). In : VERDUSSEN, M. – BONBLED, N. (eds). Les droits constitutionnels en Belgique (volume 1 et 2). Bruxelles: Bruylant, 2011, 441–493.

10. CLAES, M. The National Courts' Mandate in the European Constitution. Oxford: Hart, 2006.

11. DE VISSER, M. Constitutional Review in Europe: A Comparative Analysis. Oxford: Hart, 2013.

12. GERARD, P. – VERRIJDT, W. Case Comment: Belgian Constitutional Court adopts national identity discourse. European Constitutional Law Review. 2017, roč. 13, č. 1, 182–205.

13. HAMUĽÁK, O. Listina základních práv evropské unie jako okolí ústavního pořádku české republiky. Acta Iuridica Olomucensia. 2015, roč. 10, č. 3, 7–30.

14. HOREVOETS, Ch. Le "contrôle combiné" de la Cour constitutionnelle. In: Van Drooghenbroeck, S. (ed.). Le droit international et européen des droits de l'homme devant le juge national. Bruxelles: Larcier, 2014, 85–96.

15. LEJEUNE, Y. Les rapports normatifs entre la constitution belge et le droit international ou européen dans l'ordre interne à l'aune des relations entre ordres juridiques primaires. Revue belge de droit international. 2012, č. 2, 372–398.

16. MAZÁK, J. – JÁNOŠÍKOVÁ, M. et al. The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Proceedings before Courts of the Slovak Republic. Košice: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2016, dostupné na: ssrn.com/abstract=2961156 (10. 5. 2018).

17. PICOD, F. Article 51. – Champ d'application. In: PICOD, F. – VAN DROOGHENBROECK, S. Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par article. Paris: Bruylant, 2017, 1059–1082.

18. POPELIER, P. – VAN DE HEYNING, C. Droits constitutionnels et droits conventionnels: concurrence ou complémentarité? In: VERDUSSEN, M. – BONBLED, N. (eds). Les droits constitutionnels en Belgique (volume 1 et 2). Bruxelles: Bruylant, 2011, 495–536.

19. RIGAUX, M. F. – RENAULD, B. La Cour constitutionnelle. Bruxelles: Bruylant, 2009.

20. ROSOUX, G. Vers une "dématerialisation" des droits fondamentaux? Convergence des droits fondamentaux dans une protection fragmentée, à la lumière du raisonnement du juge constitutionnel belge. Bruxelles: Bruylant, 2015.

21. SVOBODOVÁ, M. Listina základních práv v judikatuře Ústavního soudu ČR. Právní rozhledy. 2017, č. 23/24, 823–828.

22. VANCRAYEBECK, L. Le conflit traité – Constitution. In: Van Drooghenbroeck, S. (ed.). Le droit international et européen des droits de l'homme devant le juge national. Bruxelles: Larcier, 2014, 282–293.

23. VERDUSSEN, M. Justice constitutionnelle. Bruxelles: Larcier, 2012.

Creative Commons License
Listina základních práv EU v judikatuře belgického ústavního soudu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení