AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018), 79–87

Charta základných práv EÚ a prekonanie samo obmedzujúceho prístupu Ústavného súdu SR v konaniach o súlade právnych predpisov

[The Charter of Fundamental Rights of the EU and the overcoming of the self-limiting approach of the Constitutional Court of the Slovak Republic in proceedings dealing with the compatibility of the legislation]

Martina Jánošíková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.35
zveřejněno: 04. 01. 2019

Abstract

Is it possible to speak of the existence of a doctrine of the Constitutional Court of the Slovak Republic in relation to the Charter of the Fundamental Rights of the European Union? This is the key question dealt with in the following article. The answer stems from two decisions of the Constitutional Court delivered within proceedings dealing with the compatibility of legislation. The Constitutional Court initially took a self-limiting approach which was, without explanation, not followed in subsequent decision-making. The only solid foundation for the forming doctrine in relation to the Charter is stating that the Charter must be considered as a treaty under article 7 section 5 of the Constitution.

Klíčová slova: Charter of Fundamental Rights of the EU; Constitutional Court; self-limiting approach

reference (8)

1. CABRILLAC, R.: Liberté et droits fondamentaux. Paris, DALLOZ 2013.

2. CLERGERIE, J.-L. - GRUBER, A. - RAMBAUD, P.: L'Union européenne. Paris, DALLOZ 2016.

3. EVERLING, U.: On the Judge-Made Law of the European Community's Courts. In: Keeffe, D.O. (ed): Judicial Review in European Union Law. Liber Amicorum in Honour of Lord Slynn of Hadley. The Hague, Kluwer Law International, 2000, s. 36.

4. FALLON, R.: Legitimacy and the Constitution. In Harvard Law Review, 2005, 118.

5. JACQUE, J. P.: Droit institutionnel de l'Union européenne. Paris, DALLOZ 2015.

6. MAZÁK, J. - JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Charta základných práv EÚ v konaní o súlade právnych predpisov: Zatiaľ rutina namiesto doktríny. In Právny obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 98, č. 6 (2015), s. 590-601.

7. MAZÁK, J. - JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Prienik Charty základných práv Európskej únie do vnútroštátneho práva na príklade Slovenskej republiky. In Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - ISSN 0323-0619. - Roč. 62, č. 2 (2016), s. 9-16.

8. WALKILA, S.: Horizontal Effect of Fundamental Rights in EU Law. Europa Law Publishing, Groningen 2016.

Creative Commons License
Charta základných práv EÚ a prekonanie samo obmedzujúceho prístupu Ústavného súdu SR v konaniach o súlade právnych predpisov is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení