AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018), 53–63

Působnost Listiny základních práv EU v kontextu judikatury Ústavního soudu ČR

[The scope of application of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the context of the case-law of the Constitutional Court of the Czech Republic]

Magdaléna Svobodová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.33
zveřejněno: 04. 01. 2019

Abstract

The paper focuses on the issue of the limited scope of application of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the case-law of the Constitutional Court of the Czech Republic. This issue is new for the national courts since the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as well as other international human rights instruments are not limited in this respect. First, the author analyses certain aspects of the case-law of the Court of Justice of the EU relating to the Article 51 (1) of the Charter and points out the inconsistency of the case-law of the EU Court of Justice. Consequently, she analyses decisions of the Constitutional Court from the perspective of how the court takes account of the limited scope of application of the Charter. The Constitutional Court does not always apply the Charter in line with its Article 51 (1). Nevertheless, from material point of view rights of individuals are probably not affected.

Klíčová slova: Charter of Fundamental Rights of the EU; Court of Justice of the EU; Constitutional Court of the Czech Republic; protection of fundamental rights

reference (11)

1. BUCHER, S. Die Bindung der Mitgliedstaaten an die EU-Grundrechtecharta bei Ermessensspielräumen, insbesondere in Fällen der Richtlinienumsetzung und unter Berücksichtigung der Folgerechtsprechung zu "Åkerberg Fransson". In: Zeitschrift für Europarechtliche Studien 2/2016.

2. HAMUĽÁK, O. Listina základních práv evropské unie jako okolí ústavního pořádku české republiky. Acta Iuridica Olomucensia, 3/2015.

3. HAMUĽÁK, O., MAZÁK, J. The Charter of Fundamental Rights of the European Union vis-à-vis the Member States – Scope of its Application in the view of the CJEU. Czech Yearbook of Public & Private International Law, 8/2017.

4. KORNEZOV, A. The right to vote as an EU fundamental right and the expanding scope of application of the EU Charter of fundamental rights. The Cambridge Law Journal, 1/2016.

5. LENAERTS, K. Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental Rights. European Constitutional Law Review, 8/2012.

6. Malenovský, J. Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému. Brno: Doplněk, 2008.

7. MAZÁK, J., JÁNOŠÍKOVÁ, M. a kol. Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016.

8. Meyer, J. (ed). Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Baden-Baden: Nomos, 2014.

9. PEERS, S., HARVEY, T., KENNER, J., WARD, A. (eds). The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary. Oxford: C. H. Beck, Hart, Nomos, 2014.

10. SVOBODOVÁ, M. Listina základních práv EU v judikatuře Ústavního soudu ČR. Právní rozhledy, 23-24/2017.

11. ŠTURMA, P. CASEBOOK. Výběr případů z mezinárodního práva veřejného. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015.

Creative Commons License
Působnost Listiny základních práv EU v kontextu judikatury Ústavního soudu ČR is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení