AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018), 167–179

Základné právo jednotlivca na účinnú súdnu ochranu upravené v článku 47 Charty základných práv EÚ a možnosti jeho uplatnenia v konaniac před súdmi Európskej únie

[The fundamental right to an effective judicial protection enshrined in Art. 47 of the Charter of Fundamental Rights of the EU and its application by individuals before Courts of the EU]

Dominika Becková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.43
zveřejněno: 04. 01. 2019

Abstract

The effective judicial protection is nowadays an essential element of national legal orders, as well as of European Law, in so far as it allows individuals to enforce their rights and obtain redress. Conferring of an increasing number and content of rights that the European Union guarantees to individuals, it is necessary to create a complex system of EU legal remedies, which will ensure an effectiveness of enforcement of EU rights. The aim of the article is to introduce a legal basic and summarise essence of the fundamental right to an effective judicial protection enshrined in Art. 47 of the Charter. The author is focusing on individual’s options of application of its fundamental right to an effective judicial protection before courts of the EU. Before the Court of Justice of EU is the author focusing on preliminary rulings and proceedings based on Art. 263 (4) TFEU, and at the national level is the attention focused on the principle of national procedural autonomy, as one of key principles governing the enforcement of individuals rights guaranteed by Union law before national courts.

Klíčová slova: the fundamental right to an effective judicial protection; the Court of Justice of the EU; national courts; procedural autonomy; sincere cooperation

reference (10)

1. ALBORS-LLORENS, A. Judicial protection before the Court of Justice of the European Union. In European Union Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2017, 860 p.

2. ARNULL, A. The Prinicple of Effective Judicial protection in EU Law? An Unruly Horse? In European law Review. 2001, 36, issue 1. p. 51-70.

3. LENAERST, K. The rule of Law and the coherence of the judicial system of the European Union. In: Common Market Law Review, vol. 44, Issue 6, 2007, p. 1626.

4. MAZÁK, J. - JÁNOŠÍKOVÁ, M. a kol. Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike. 1. vyd. Košice: EQUILIBRIA, 2016, 256 s.

5. PERCINE Ingolf. The Right to Effective Judicial Protection and Remedies in the EU. In: The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law. The Hague : ASSER PRESS, 2013, p. 381-396.

6. PIROŠÍKOVÁ, M. K aktuálnej judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcej sa aplikovateľnosti článku 6 Dohovoru. In: Bulletin slovenskej advokácie, r. XVIII, č. 7-8, 2012, s. 10-18.

7. PRECHAL, S. The Court of Justice and Effective Judicial Protection: What Has the Charter Changed? In Fundamental Rights in International and European Law: Public and Private Law Perspectives. The Hague: T.M.C. ASSER PRESS, 2016, p.143-157. CrossRef

8. RAVO, L.M. The role of the Prinicple of Effective Judicial Protection in the EU and its Impact on National Jurisdictions. In: Sources of Law and Legal Protection, (Triestine Lecture; 1), EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, p. 101-125.

9. SAFJAN, M. A Union of Effective Judicial Protection: Addressing a multi-level challenge through the lens of Article 47 CFREU. King's College London, Február 2014. 12 s.

10. SARMIENTO, D.: Who's afraid of the Charter? The Court of Justice, national courts and the new framework of fundamental rights protection in Europe. In: Common Market Law Review, vol. 50, Issue 5, 2013, p. 1273.

Creative Commons License
Základné právo jednotlivca na účinnú súdnu ochranu upravené v článku 47 Charty základných práv EÚ a možnosti jeho uplatnenia v konaniac před súdmi Európskej únie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení