AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018), 125–130

Listina základních práv EU v judikatuře italských soudů

[The Charter of Fundamental Rights of the EU in the case law of Italian courts]

Eliška Jonášová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.39
zveřejněno: 04. 01. 2019

Abstract

The paper deals with the approach of Italian courts to the application of the Charter of Fundamental Rights of the EU, particularly the Italian Constitutional Court and the willingness to apply the Charter coming from the national courts. The key documents discussed in the paper are not only the Charter and the Lisbon Treaty but also the Italian Constitution, enacted after the Second World War. The paper deals with particular articles described in the Charter and tries to identify the nature of this European instrument in Italian law and jurisdiction. The most important players in this field are the Court of Justice of the EU, the Italian Constitutional Court and national courts officially subordinated to the Constitutional Court in this matter, however practically individual legal entities in the application of the provisions mentioned in the paper. Even though the Charter gained its specific role in the protection of fundamental rights after the Lisbon Treaty, there is still no clear division of power between the courts and between the Charter itself and the national constitution. We may still declare, on the other hand, that the positive approach to apply the European legal document in this matter within the Italian jurisdiction prevails.

Klíčová slova: Italian jurisdiction; the Charter of Fundamental Rights of the EU; Constitutional Court; protection of fundamental rights

reference (3)

1. MEZZETTI, Luca: Human Rights, Between Supreme Court, Constitutional Court and Supranational Courts: The Italian Experience. The convergence of the fundamental rights protection in Europe. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2016, s. 29-71.

2. BARBERA, Augusto: La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di Giustizia [online], 2017. Dostupné z: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/SIVIGLIA_BARBERA.pdf.

3. NEVOLA, Riccardo: CORTE COSTITUZIONALE. La Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea e l´interpretazione delle sue clausole finali nella giurisprudenza costituzionale. STU 302, 2017. Dostupné např. z: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_302_Carta_diritti_fondamentali_UE.pdf.

Creative Commons License
Listina základních práv EU v judikatuře italských soudů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení