AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018), 197–207

K zásahům proti škodám způsobených kůrovcem v chráněných přírodních územích podle českého a evropského práva

[Interventions against Damage Caused by Bark Beetle in the Special Protected Areas in the Current Czech and European Legal Regulation]

Vojtěch Stejskal

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.45
zveřejněno: 04. 01. 2019

Abstract

This article focuses, also in the light of the current case law of the Court of Justice of the European Union on the legal aspects of interference with damage caused by bark beetle in special protected areas under Czech and European Union law. It notes in particular the relations of the Forest Act No. 289/1995 Coll. and Act No. 114/1992 Coll., on Nature and Landscape Protection. Key attention is paid to the current jurisprudence of the Court of Justice of the EU on interventions against bark beetle in Natura 2000 areas.

Klíčová slova: environment; forest; owner; damage; forest protection; bark beetle; special protected areas; Natura 2000 network; Court of Justice of the EU

reference (3)

1. DROBNÍK, J. – DVOŘÁK, P.: Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010.

2. STEJSKAL, V.: Předběžné opatření Soudního dvora EU v případu kácení v oblasti Bělověžského pralesa (Komise vs. Polsko – Věc C-441/17 R, usnesení z 20. 11. 2017). Časopis České právo životního prostředí. 2017, 3 (45).

3. VOMÁČKA, V.: Pomocná ruka unijního práva: Těžba v Bělověžském pralese, postup podle čl. 259 SFEU, pojem "veřejná instituce" a přístup k informacím o životním prostředí. Časopis České právo životního prostředí. 2017, 2 (44).

Creative Commons License
K zásahům proti škodám způsobených kůrovcem v chráněných přírodních územích podle českého a evropského práva is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení