AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018), 27–38

Posuny v právu Evropské unie a jeho implementaci v návaznosti na Listinu základních práv EU ve srovnání s obdobím před Listinou

[Trends in EU law and its implementation following the Charter of Fundamental Rights of the EU]

Markéta Whelanová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.31
zveřejněno: 04. 01. 2019

Abstract

Impacts of the Charter of Fundamental Rights of the EU differ in various sources of EU law. While in the contemporary case law one can find detailed arguments based on the Charter, in the recitals of secondary legislation often appear mere formal and superficial estimations of proposed provisions from the Charter’s point of view. Older case law put a strong emphasis on common principles and human rights. Principles comparable to the ones of the Charter therefore emerged well before the adoption of the Charter. To conclude, impacts in the Charter of Fundamental Rights of the EU are not so distinctive in comparison with the impacts of former EU law preceding the Charter as a binding source of law which was based on common principles and human rights.

Klíčová slova: Charter of Fundamental Rights of the EU; case law; secondary legislation; after Lisbon period; period preceding the legally binding character of the Charter

reference (6)

1. BAZZOCCHI, V. The European Charter of Fundamental Rights and the Courts, in: G. Di Federico (ed.), The EU Charter of Fundamental Rights (2011), str. 55-75. CrossRef

2. FUEREA, A. The current status of the fulfillment of the fundamental rights and freedoms in the European Union, Cross-border Journal of International Studies, No. 1/2016, str. 57-64.

3. KOKOTT, J. – SOBOTTA, Ch. The Charter of Fundamental Rights of the European Union after Lisbon, 2012 R.R.D.E. 93 (2012),

4. ŠMEJKAL, V. Listina základních práv EU jako nástroj budování sociálního systému EU? Právník 6/2016, str. 489-508.

5. PYE, R. The EU and the absence of fundamental rights in the Eurozone: a critical perspective. European Journal of International Relations, 2017, str. 1-25.

6. WHELANOVÁ, M. Obrácená diskriminace v oblasti volného pohybu osob ve světle poslední judikatury Evropského soudního dvora, Právní rozhledy (příloha Evropské právo), č. 6/2003, str. 13-16.

Creative Commons License
Posuny v právu Evropské unie a jeho implementaci v návaznosti na Listinu základních práv EU ve srovnání s obdobím před Listinou is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení