AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018), 89–99

The implementation and application of the Charter of Fundamental Rights of the EU in Austria

Marcus Klamert

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.36
zveřejněno: 04. 01. 2019

Abstract

This contribution will briefly lay out the sources of the protection of fundamental rights in Austria, with the Charter of Fundamental Rights being the most recent addition. The primary law status of the Charter under EU law has created frictions in the established division of competences between the highest courts in Austria. With the so-called Charter judgement, the Constitutional Court has reversed its settled case law on not applying EU law as a standard of review and grounds for repeal except in manifest cases, which has led both the Administrative Court and the Supreme Court to ‘push back’ to preserve their competence to recognise directly applicable Union law. In the legislative process, as this contribution also shows, the Charter seems yet not to have received the same level of attention as other sources of fundamental rights.

Klíčová slova: Charter of Fundamental Rights of the EU; human rights; Constitutional Court; judicial review; Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; legislative process; directly applicable EU law; preliminary reference

reference (8)

1. BEZEMEK, Ch.: A Kelsenian model of constitutional adjudication. The Austrian Constitutional Court. Zeitschrift für öffentliches Recht, 2012, No. 1.

2. GRABENWARTER, Ch. - VRANES, E.: Kooperation der Gerichte im Europäischen Verfassungsverbund – Grundfragen und neueste Entwicklungen, 12. Österreichischer Europarechtstag 2012, Dike Verlag, 2013.

3. HOLOUBEK, M. - LIENBACHER, G.: GRC-Kommentar, MANZ Verlag Wien, 2014.

4. KELLERBAUER, M. - KLAMERT, M. - TOMKIN, J.: The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights – A Commentary, 2018 (forthcoming).

5. MERTEN, D. - PAPIER, H. J.: Handbuch der Grundrechte – in Deutschland und Europa, C.F. Müller, 2014.

6. ÖHLINGER, T. - POTACS, M.: EU-Recht und staatliches Recht. 6th ed. LexisNexis, 2017.

7. ORATOR, A.: The Decision of the Austrian Verfassungsgerichtshof on the EU Charter of Fundamental Rights: An Instrument of Leverage or Rearguard Action? German Law Journal, 2015, No. 6.

8. ZIEGLER, K. - WICKS, E. - HODSON, H.: The UK and European Human Rights: A Strained Relationship? Hart Publishing, 2015.

Creative Commons License
The implementation and application of the Charter of Fundamental Rights of the EU in Austria is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení