AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018), 101–112

The application of the Charter of Fundamental Rights of the EU in Poland

Agnieszka Kastelik-Smaza

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.37
zveřejněno: 04. 01. 2019

Abstract

The paper aims at summarizing the experience in application of the Charter of Fundamental Rights of the EU by Polish courts. From the perspective of the Polish Constitutional Court EU law, including the Charter, has a universally binding character on Poland and it has priority over national law with a statutory and subordinate status, but not over the Constitution. The scope of protection guaranteed by the Charter is generally consistent with that provided for in the Constitution. Due to the fact that Poland has acceded to the British and Polish Protocol, the binding force and scope of applicability of the Charter are the subject of controversy in doctrine and case law. Nevertheless, the Polish Constitutional Court as well as common and administrative courts generally do not question the validity of the Charter, referring in different ways to its provisions in their rulings. The Charter is generally applied not as the main basis for the ruling, but as an additional element justifying the position adopted on the basis of Polish law. The Polish Constitution and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms are more likely to be chosen by the parties and by the courts as sources of fundamental rights invoked in the proceedings than the Charter. References to the Charter either by parties to the proceedings or courts themselves are often inadequate due to the lack of fulfilment of the conditions specified in Article 51 (1) of the Charter. In several cases invoking the provisions of the Charter outside the scope of application of EU law led to inadmissibility of preliminary references based on the Charter addressed to the CJEU by Polish courts.

Klíčová slova: Charter of Fundamental Rights of the EU; Poland; constitution; constitutional court; preliminary references

reference (12)

1. BARCZ, J. (ed.): Fundamental Rights Protection in the European Union, Warszawa: C.H. Beck, 2009.

2. BURGORGUE-LARSEN, L. (ed.): La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne saisie par les juges en Europe / The EU Charter of Fundamental Rights as apprehended by National Judges. Paris: Pedone (Col. Cahiers européens, no 10), 2017.

3. DUDZIK, S., PÓŁTORAK, N. (eds.): Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.

4. DUDZIK, S., PÓŁTORAK, N., The Court of the Last Word. Competences of the Polish Constitutional Tribunal in the Review of European Union Law. "Yearbook of Polish European Studies", Warszawa: CE UW, 2012, Vol. 15.

5. KARDAS P., SROKA T., WRÓBEL W. (eds.): Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Vol. 1. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.

6. KOWALIK-BAŃCZYK, K., WRÓBLEWSKI, M.: Application of the Charter of Fundamental Rights by Polish Courts and the Jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal. "Yearbook of Polish European Studies". Warszawa: CE UW, 2015, Vol. 18.

7. PALMISANO, G. (ed.): Making the EU Charter of Fundamental Rights a Living Instrument, Rome: Brill Publisher, 2014.

8. PÓŁTORAK, N.: Zakres związania Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. "Europejski Przegląd Sądowy". Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.

9. PYZIAK-SZAFNICKA, M.: Karta Praw Podstawowych UE w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. "Europejski Przegląd Sądowy". Warszawa: Wolters Kluwer, 2016, nr 8.

10. WRÓBEL, A. (ed.): Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.

11. WRÓBEL, A. (ed.): Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz. Warszawa: Legalis, 2013.

12. WRÓBLEWSKI, M., Karta Praw Podstawowych UE w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – stan obecny i perspektywy. "Europejski Przegląd Sądowy". Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, Vol. 10.

Creative Commons License
The application of the Charter of Fundamental Rights of the EU in Poland is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení